Language of document :

Prasība, kas celta 2017. gada 23. oktobrī – Itālijas Republika/Eiropas Savienības Padome

(lieta C-611/17)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Itālijas Republika (pārstāvji - G. Palmieri un P. Gentili, avvocato dello Stato)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītājas prasījumi:

atcelt Padomes 2017. gada 25. jūlija Regulu (ES) 2017/1398, ar ko Regulu (ES) 2017/127 groza attiecībā uz dažām zvejas iespējām un kas ir publicēta 2017. gada 29. jūlija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī L 199, konkrēti – gan atcelt šīs regulas 1. panta 2) punktu, ar kuru tiek izdarīti grozījumi Regulas (ES) 2017/127 ID pielikumā, gan pilnībā atcelt apstrīdētās regulas pielikuma 3. punktu (kurā ir izklāstīti Regulas (ES) 2017/127 ID pielikuma grozījumi) un tās preambulas 9.-12. apsvērumu;

piespriest Eiropas Savienības Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pirmais pamats: Padomes Lēmuma 86/238/EEK par Savienības pievienošanos Starptautiskajai konvencijai par tunzivju saglabāšanu Atlantijas okeānā 1. panta pārkāpums

Nav bijis pienākuma pildīt Starptautiskās Atlantijas tunzivju saglabāšanas komisijas (ICCAT) lēmumu par zobenzivs zvejas kvotām.

Otrais pamats: pamatojuma nenorādīšana (LESD 296. panta otrā daļa)

Katrā ziņā nav norādīts šā lēmuma pamatojums.

Trešais pamats: LES 17. panta un Regulas Nr. 1380/2013 16. panta pārkāpums

Lēmums ir pretrunā relatīvās stabilitātes principam un Savienības interesēm.

Ceturtais pamats: atpakaļejoša spēka aizlieguma, tiesiskās noteiktības un tiesiskās paļāvības principu pārkāpums

Lēmums katrā ziņā nevarēja tikt piemērots attiecībā uz jau iesākušos zvejas sezonu.

Piektais pamats: pamatojuma nenorādīšana (LESD 296. panta otrās daļas pārkāpums)

Nav norādīts šā lēmuma pamatojums daļā, kurā par atsauces periodu KPN kvotas pārdalei dalībvalstu starpā ir izvēlēta 2012.–2015. gada četrgade.

Sestais pamats: samērīguma principa (LES 5. pants) pārkāpums un kļūdains faktu izvērtējums

Izslēgt no atsauces perioda 2010. un 2011. gadu ir pārmērīgi un kļūdaini, ņemot vērā mērķi nozvejas datos iekļaut tikai informāciju par regulāro nozveju.

Septītais pamats: LESD 258. un 260. panta pārkāpums un kompetences neesamība

Padomes kompetencē nav sodīt Itāliju par dreifējošo tīklu izmantošanu.

Astotais pamats: labas pārvaldības principa (Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 41. pants) un Regulas Nr. 1380/2013 16. panta pārkāpums.

Par atsauces periodu nosakot 2012.–2015. gadu, Itālija ir nostādīta neizdevīgākā stāvoklī, jo tās zvejas kapacitāte ir samazināta, neievērojot relatīvas stabilitātes principu un neveicot pienācīgu izmeklēšanu.

Devītais pamats: nediskriminācijas principa (LESD 18. pants) pārkāpums

Ar šo samazinājumu tiek nepamatoti diskriminēti Itālijas zvejnieki.

Desmitais pamats: atpakaļejoša spēka aizlieguma, tiesiskās noteiktības un tiesiskās paļāvības principu pārkāpums

Samazinājums katrā ziņā nevarēja tikt piemērots attiecībā uz jau iesākušos zvejas sezonu.

____________