Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Francja) w dniu 12 października 2017 r. – Henri Pouvin, Marie Dijoux, małżonka Henriego Pouvin / Electricité de France

(Sprawa C-590/17)

Język postępowania: francuski

Sąd odsyłający

Cour de cassation

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca kasację: Henri Pouvin, Marie Dijoux, małżonka Henriego Pouvin

Druga strona postępowania kasacyjnego: Electricité de France

Pytania prejudycjalne

Czy art. 2 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich1 należy interpretować w ten sposób, że spółka, taka jak spółka EDF, gdy udziela pracownikowi pożyczki na zakup nieruchomości w celu wsparcia nabycia własnego mieszkania, do której są uprawnione wyłącznie osoby zatrudnione w spółce, działa jako przedsiębiorca?

Czy art. 2 powyższej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że spółka, taka jak spółka EDF, gdy udziela pożyczki na zakup nieruchomości małżonkowi pracownika, który sam nie jest zatrudniony w tej spółce, lecz jest współpożyczkobiorcą solidarnym, działa jako przedsiębiorca?

Czy art. 2 powyższej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że pracownik spółki takiej jak spółka EDF, który zawiera z nią taką pożyczkę na zakup nieruchomości, działa jako konsument?

Czy art. 2 powyższej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że małżonek tego pracownika, który zawiera tę samą pożyczkę, nie jako pracownik spółki, lecz współpożyczkobiorca solidarny, działa jako konsument?

____________

1 Dz.U. L 95, s. 29.