Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation (Francúzsko) 12. októbra 2017 – Henri Pouvin, Marie Dijoux, épouse Pouvin/Electricité de France (EDF)

(vec C-590/17)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour de cassation

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovatelia v konaní o kasačnej sťažnosti: Henri Pouvin, Marie Dijoux, vydatá Pouvin

Odporkyňa v konaní o kasačnej sťažnosti: Electricité de France (EDF)

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa článok 2 smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách1 vykladať v tom zmysle, že keď taká spoločnosť, akou je spoločnosť EDF, poskytne zamestnancovi úver na nehnuteľnosť v rámci mechanizmu pomoci v prístupe k bývaniu, o ktorý sa môžu uchádzať len zamestnanci spoločnosti, koná ako predajca alebo dodávateľ?

2.    Má sa článok 2 uvedenej smernice vykladať v tom zmysle, že keď taká spoločnosť, akou je spoločnosť EDF, poskytne úver na nehnuteľnosť manželskému partnerovi svojho zamestnanca, ktorý nie je zamestnancom spoločnosti, ale solidárnym spolupríjemcom úveru, koná ako predajca alebo dodávateľ?

3.    Má sa článok 2 uvedenej smernice vykladať v tom zmysle, že zamestnanec takej spoločnosti, akou je spoločnosť EDF, ktorý si od tejto spoločnosti vezme úver na nehnuteľnosť, koná ako spotrebiteľ?

4.    Má sa článok 2 uvedenej smernice vykladať v tom zmysle, že manželský partner tohto zamestnanca, ktorý si vezme ten istý úver, nie však ako zamestnanec spoločnosti, ale ako solidárny spolupríjemca úveru, koná ako spotrebiteľ?

____________

1 Ú. v. ES L 95, s. 29; Mim. vyd. 015/002, s. 288.