Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État (Francja) w dniu 16 października 2017 r. – Japan Tobacco International SA, Japan Tobacco International France SAS / Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics, Ministre des Solidarités et de la Santé

(Sprawa C-596/17)

Język postępowania: francuski

Sąd odsyłający

Conseil d'État

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Japan Tobacco International SA, Japan Tobacco International France SAS

Strona przeciwna: Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics, Ministre des Solidarités et de la Santé

Pytania prejudycjalne

1.    Czy dyrektywę 2015/64/UE z dnia 21 czerwca 2011 r.1 należy interpretować w ten sposób, że z uwagi na definicje wyrobów tytoniowych, które ustanawia w art. 2,3 i 4 reguluje ona także ceny wyrobów tytoniowych w opakowaniach?

2.    W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na poprzednie pytanie, czy art. 15 dyrektywy z dnia 21 czerwca 2011 r., w zakresie w jakim ustanawia on zasadę swobodnego ustalania cen wyrobów tytoniowych, należy interpretować w ten sposób, że zakazuje on regulacji dotyczącej określania cen tych wyrobów dla 1000 sztuk lub 1000 gram, co skutkuje tym, że producentom wyrobów tytoniowych zakazane jest kształtowanie cen w zależności od ewentualnych różnic w koszcie opakowania tych wyrobów?

____________

1 Dyrektywa Rady 2011/64/UE z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych (Dz.U. L 176, s. 24).