Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil dʼÉtat (Francúzsko) 16. októbra 2017 – Japan Tobacco International SA, Japan Tobacco International France SAS/Premier ministre, Ministre de lʼAction et des Comptes publics, Ministre des Solidarités et de la Santé

(vec C-596/17)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil dʼÉtat

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: Japan Tobacco International SA, Japan Tobacco International France SAS

Žalovaní: Premier ministre, Ministre de lʼAction et des Comptes publics, Ministre des Solidarités et de la Santé

Prejudiciálne otázky

Má sa smernica 2011/64/EÚ z 21. júna 20111 vykladať v tom zmysle, že vzhľadom na definície tabakových výrobkov obsiahnuté v jej článkoch 2, 3 a 4 upravuje tiež cenu tabakových výrobkov v baleniach?

V prípade kladnej odpovede na predchádzajúcu otázku má sa článok 15 smernice z 21. júna 2011 v rozsahu, v akom vyjadruje zásadu slobodného stanovovania cien tabakových výrobkov, vykladať v tom zmysle, že zakazuje pravidlo určovania cien týchto výrobkov za 1 000 kusov alebo za 1 000 gramov, ktorého účinkom je zakázať, aby výrobcovia tabakových výrobkov upravovali svoje ceny v závislosti od prípadných rozdielov v nákladoch na balenie týchto výrobkov?

____________

1 Smernica Rady 2011/64/EÚ z 21. júna 2011 o štruktúre a sadzbách spotrebnej dane z tabakových výrobkov (Ú. v. EÚ L 176, 2011, s. 24).