Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d’État (Frankrike) den 16 oktober 2017 – Japan Tobacco International SA, Japan Tobacco International France SAS mot Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics, Ministre des Solidarités et de la Santé

(Mål C-596/17)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d’État

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Japan Tobacco International SA, Japan Tobacco International France SAS

Motpart: Premier ministre, Ministre de l’Action et des Comptes publics, Ministre des Solidarités et de la Santé

Tolkningsfrågor

Ska direktiv 2015/64/EU av den 21 juni 20111 tolkas så att det med beaktande av de definitioner av tobaksvaror som anges i artiklarna 2-4 i direktivet även reglerar priset på förpackade tobaksvaror?

För det fall att ovannämnda fråga besvaras jakande, ska artikel 15 i direktivet av den 21 juni 2011, såvitt principen om fri prissättning av tobaksvaror fastställs därigenom, tolkas så, att den utgör hinder mot en bestämmelse om fastställande av priser på sådana varor per 1000 enheter eller per 1000 gram som innebär att tillverkarna av tobaksvaror förbjuds att anpassa sina priser beroende på eventuella skillnader i förpackningskostnaderna för dessa produkter?

____________

1     Rådets direktiv 2011/64/UE av den 21 juni om strukturen och skattesatserna för punktskatten på tobaksvaror (EUT L 176, 2011, s. 24).