Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Giudice di pace di Roma (Taliansko) 16. októbra 2017 – Pina Cipollone/Ministero della Giustizia

(vec C-600/17)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Giudice di pace di Roma

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Pina Cipollone

Žalovaný: Ministero della Giustizia

Prejudiciálne otázky

Zahŕňa pojem „pracovník na dobu určitú“ v zmysle článku 1 ods. 3 a článku 7 smernice 2003/88/ES1 , v spojení s doložkou 2 rámcovej dohody o práci na dobu určitú, vykonanej smernicou 1999/70/ES2 , a článku 31 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie, službu zmierovacieho sudcu, ktorý je v tejto veci navrhovateľom?

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, možno v súvislosti s uplatnením doložky 4 rámcovej dohody o práci na dobu určitú, vykonanej smernicou 1999/70, riadneho sudcu alebo sudcu „v talári“ považovať za pracovníka na dobu neurčitú porovnateľného s pracovníkom na dobu určitú, ktorým je zmierovací sudca?

V prípade kladnej odpovede na druhú otázku, predstavuje odlišný postup pri nástupe riadnych sudcov do stálej služby v porovnaní s výberovým konaním na základe právnych predpisov o nástupe dočasných sudcov objektívny dôvod v zmysle doložky 4 bodu 1 alebo 4 rámcovej dohody o práci na dobu určitú, vykonanej smernicou 1999/70, pokiaľ ide o opodstatnenosť neuplatnenia – v rámci vnútroštátnej judikatúry, t. j. rozsudku Corte di Cassazione a Sezioni unite (Plénum Kasačného súdu, Taliansko) č. 13721/2017 a stanoviska Consiglio di Stato (Štátna rada, Taliansko) č. 464/2017 z 8. apríla 2017 – rovnakých pracovných podmienok, vzťahujúcich sa na porovnateľných riadnych sudcov v stálej službe, aj na zmierovacích sudcov, ako aj opodstatnenosť neuplatnenia preventívnych a sankčných opatrení proti zneužívaniu zmlúv na dobu určitú, v zmysle doložky 5 rámcovej dohody o práci na dobu určitú, vykonanej smernicou 1999/70 a vnútroštátnymi vykonávacími predpismi, vzhľadom na skutočnosť, že v talianskom práve neexistuje žiadne ustanovenie ani ústavné pravidlo, ktoré by mohli odôvodniť jednak diskrimináciu týkajúcu sa pracovných podmienok, jednak úplný zákaz zmeniť dočasnú službu zmierovacích sudcov na stály služobný pomer, a to aj s ohľadom na predchádzajúcu vnútroštátnu právnu úpravu (zákon č. 217/1974), v ktorej už bolo stanovené zrovnoprávnenie pracovných podmienok a premena služobného pomeru čestných sudcov na služobný pomer na dobu neurčitú (konkrétne zástupcov čestných sudcov)?

V každom prípade v situácii, o akú ide v tejto veci, bráni článok 47 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie a pojem nezávislý a nestranný súd podľa práva Európskej únie tomu, aby zmierovací sudca, ktorý má teoreticky záujem na rozhodnutí sporu v prospech navrhovateľa a ktorý ako svoju jedinú prácu vykonáva uvedenú sudcovskú funkciu, mohol nahradiť sudcu, ktorý má v Taliansku všeobecnú právomoc na rozhodovanie pracovnoprávnych sporov alebo sporov riadnych sudcov, v dôsledku toho, že súdny orgán v poslednom stupni – Cassazione, pier Giunta a Sezioni unite (Plénum kasačného súdu) – odmietol zabezpečiť ochranu uvádzaných práv, ktoré sú chránené právnou úpravou Spoločenstva, čím príslušnému sudcovi [pracovnoprávny súd alebo regionálny správny súd (TAR)] uložil povinnosť, aby v prípade podaného návrhu vyhlásil svoju nepríslušnosť či nedostatok právomoci, hoci základ predmetného nároku – ktorým je náhrada platu za dovolenku, ako sa uplatňuje v návrhu – spočíva v práve Európskej únie, ktoré je v právnom poriadku talianskeho štátu právne záväzné a má pred ním prednosť? V prípade, že Súdny dvor potvrdí rozpor s článkom 47 Charty, vnútroštátny súd navyše požaduje, aby Súdny dvor určil, ktoré sú vnútroštátne prostriedky nápravy, ktorými možno predísť tomu, aby porušenie ustanovení primárneho práva Únie viedlo vo vnútroštátnom práve k úplnému odmietnutiu ochrany základných práv zaručených v tejto veci právom Spoločenstva.

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času (Ú. v. EÚ L 299, 2003, s. 9; Mim. vyd. 05/004, s. 381)

2 Smernica Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP (Ú. v. ES L 175, 1999, s. 43; Mim. vyd. 05/003, s. 368)