Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Työtuomioistuin (Fínsko) 24. októbra 2017 – Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry/Hyvinvointialan liitto ry

(vec C-609/17)

Jazyk konania: fínčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Työtuomioistuin (Súdny dvor pre pracovnoprávne spory, Fínsko)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry

Žalovaný: Hyvinvointialan liitto ry

Za účasti: Fimlab Laboratoriot Oy

Prejudiciálne otázky

Bráni článok 7 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času1 vnútroštátnemu ustanoveniu kolektívnej zmluvy alebo jeho výkladu, podľa ktorého pracovník, ktorý je na začiatku čerpania ročnej dovolenky alebo v jej časti práceneschopný, nemá bez ohľadu na svoju žiadosť žiadny nárok na prenesenie dovolenky spadajúcej do dotknutého obdobia, na ktorú má nárok podľa kolektívnej zmluvy, keď neprenesenie dovolenky vyplývajúcej z kolektívnej zmluvy nekráti nárok pracovníka na štyri týždne ročnej dovolenky?

Má článok 31 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie priame právne účinky v pracovnom pomere medzi právnymi subjektmi súkromného práva, teda priame horizontálne právne účinky?

Chráni článok 31 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie získanú dovolenku, pokiaľ dĺžka dovolenky prekračuje minimálnu dobu štyri týždne ročnej dovolenky stanovenú v článku 7 ods. 1 smernice 2003/88 a bráni toto ustanovenie Charty vnútroštátnemu ustanoveniu kolektívnej zmluvy alebo jeho výkladu, podľa ktorého pracovník, ktorý je na začiatku čerpania ročnej dovolenky alebo v jej časti práceneschopný, nemá bez ohľadu na svoju žiadosť žiadny nárok na prenos dovolenky spadajúcej do dotknutého obdobia, na ktorú má nárok podľa kolektívnej zmluvy, keď neprenesenie dovolenky podľa kolektívnej zmluvy nekráti nárok pracovníka na štyri týždne ročnej dovolenky?

____________

1 Ú. v. EÚ L 299, 2003, s. 9; Mim. vyd. 05/004, s. 381.