Language of document :

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) (Regatul Unit) la 22 iulie 2010 - The Air Transport Association of America, American Airlines, Inc., Continental Airlines, Inc., United Airlines, Inc./ The Secretary of State for Energy and Climate Change

(Cauza C-366/10)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court)

Părțile din acțiunea principală

Reclamante: The Air Transport Association of America, American Airlines, Inc., Continental Airlines, Inc., United Airlines, Inc.

Pârât: The Secretary of State for Energy and Climate Change

Întrebările preliminare

Una sau toate normele de drept internațional menționate mai jos pot fi invocate drept temei legal în contestarea validității Directivei 2003/87/CE1 în versiunea modificată prin Directiva 2008/101/CE2 în ceea ce privește includerea activităților aviatice în sistemul de comercializare a cotelor de emisie UE (denumite în continuare împreună "directiva modificată"):

principiul de drept internațional cutumiar potrivit căruia fiecare stat deține suveranitate completă și exclusivă asupra spațiului său aerian;

principiul de drept internațional cutumiar potrivit căruia niciun stat nu poate pretinde să își extindă suveranitatea asupra unei porțiuni din marea liberă;

principiul de drept internațional cutumiar al libertății de survol al mării libere;

principiul de drept internațional cutumiar (a cărei existență nu este admisă de pârât) potrivit căruia aeronavele care survolează marea liberă sunt supuse jurisdicției exclusive a statului de înregistrare, cu excepția limitărilor impuse prin tratate internaționale;

Convenția de la Chicago (în special articolele 1, 11, 12, 15 și 24);

Acordul "Cer Deschis" [în special articolul 7, articolul 11 alineatul (2) litera (c) și articolul 15 alineatul (3)];

Protocolul de la Kyoto [în special, articolul 2 alineatul (2)]?

În măsura în care se poate răspunde afirmativ la întrebarea 1:

Directiva modificată este nelegală, dacă și în măsura în care prevede că sistemul de comercializare a cotelor de emisie se aplică tronsoanelor de zbor (în general sau efectuate de aeronave înregistrate în state terțe) situate în afara spațiului aerian al statelor membre ale UE, deoarece asemenea prevederi contravin unuia sau mai multor principii de drept internațional cutumiar dintre cele enumerate mai sus ?

Directiva modificată este nelegală, dacă și în măsura în care prevede că sistemul de comercializare a cotelor de emisie se aplică tronsoanelor de zbor (în general sau efectuate de aeronave înregistrate în state terțe) situate în afara spațiului aerian al statelor membre ale UE:

întrucât încalcă articolele 1, 11 și/sau 12 din Convenția de la Chicago;

întrucât încalcă articolul 7 din Acordul "Cer Deschis"?

Directiva modificată este nelegală, în măsura în care prevede că sistemul de comercializare a cotelor de emisie se aplică activităților aviatice:

întrucât încalcă articolul 2 alineatul (2) din Protocolul de la Kyoto și articolul 15 alineatul (3) din Acordul "Cer Deschis";

întrucât încalcă articolul 15 din Convenția de la Chicago exclusiv sau în coroborare cu articolul 3 alineatul (4) și articolul 15 alineatul (3) din Acordul "Cer Deschis";

întrucât încalcă articolul 24 din Convenția de la Chicago exclusiv sau în coroborare cu articolul 11 alineatul (2) litera (c) din Acordul "Cer Deschis"?

____________

1 - Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (JO L 275, p. 32, Ediție specială, 15/vol. 10, p. 78).

2 - Directiva 2008/101/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 de modificare a Directivei 2003/87/CE pentru a include activitățile de aviație în sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității (Text cu relevanță pentru SEE) (JO L 8, p. 3).