Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Krajským súdem v Prešove (Slovensko) dne 23. ledna 2013 - Monika Kušionová v. SMART Capital, a.s.

(Věc C-34/13)

Jednací jazyk: slovenština

Předkládající soud

Krajský súd v Prešove

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Monika Kušionová

Žalovaná: SMART Capital, a.s.

Předběžné otázky

Je třeba směrnici Rady 93/13/EHS2 ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách) (Úř. věst. L 149, s. 22) vykládat s ohledem na článek 38 Listiny základních práv Evropské unie v tom smyslu, že je s nimi v rozporu právní úprava členského státu, jakou je ustanovení § 151j odst. 1 Občanského zákoníku ve spojení s dalšími ustanoveními právní úpravy dotčené ve věci samé, která věřiteli umožňuje vymáhat plnění z nepřiměřených smluvních podmínek vykonáním zástavního práva na nemovitý majetek spotřebitele, a to bez posouzení smluvních podmínek soudem navzdory existenci sporu o otázce, zda nejde o nepřiměřenou smluvní podmínku?

Brání právní předpisy Evropské unie uvedené v bodě 1. použití takového vnitrostátního pravidla, jako je ustanovení § 151j odst. 1 Občanského zákoníku ve spojení s dalšími ustanoveními právní úpravy dotčené ve věci samé, která věřiteli umožňuje vymáhat plnění z nepřiměřených smluvních podmínek vykonáním zástavního práva na nemovitost spotřebitele, a to bez posouzení smluvních podmínek soudem navzdory existenci sporu o otázce, zda nejde o nepřiměřenou smluvní podmínku?

Je třeba rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 9. března 1978 ve věci C 106/77, Amministrazione delle Finanze dello Stato vs. Simmenthal vykládat tak, že v zájmu splnění cíle směrnic uvedených v bodě 1. ve světle článku 38 Listiny základních práv Evropské unie vnitrostátní soud neuplatní vnitrostátní ustanovení, jako je ustanovení § 151j odst. 1 Občanského zákoníku ve spojení s dalšími ustanoveními právní úpravy dotčené ve věci samé, které věřiteli umožňuje vymáhat plnění z nepřiměřených smluvních podmínek vykonáním zástavního práva na nemovitý majetek spotřebitele bez posouzení smluvních podmínek soudem a tak navzdory existenci sporu obejít ex offo soudní přezkum smluvních podmínek?

Je třeba článek 4 směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách vykládat tak, že smluvní podmínka ve spotřebitelské smlouvě, kterou uzavřel spotřebitel bez zastoupení advokátem a která věřiteli umožňuje vykonat mimosoudně zástavní právo bez soudní kontroly, je obejitím důležité zásady unijního práva ex offo soudní kontroly smluvních podmínek a z tohoto důvodu je nepřiměřená i v situaci, že znění takové smluvní podmínky vychází z vnitrostátního předpisu?

____________

1 - Úř. věst. L 95, s. 29; Zvl. vyd. 15/02, s. 288.

2 - Úř. věst. L 149, s. 22

3 - Sb. rozh. s. 629.