Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 23. janvārī iesniedza Krajský súd v Prešove (Slovākija) - Monika Kušionová/SMART Capital, a.s.

(lieta C-34/13)

Tiesvedības valoda - slovāku

Iesniedzējtiesa

Krajský súd v Prešove

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Monika Kušionová

Atbildētāja: SMART Capital, a.s.

Prejudiciālie jautājumi

Vai, ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 38. pantu, Padomes 1993. gada 5. aprīļa Direktīva 93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos 2 un Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 11. maija Direktīva 2005/29/EK, kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem un ar ko groza Padomes Direktīvu 84/450/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/7/EK, 98/27/EK un 2002/65/EK, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2006/2004 (Negodīgas komercprakses direktīva) , ir jāinterpretē tādējādi, ka tām ir pretrunā tāda dalībvalsts tiesību norma kā Slovākijas Civilkodeksa 151.j panta 1. punkts apvienojumā ar citām pamatlietā piemērojamā tiesiskā regulējuma normām, kas ļauj kreditoram, līguma noteikumus nepārbaudot tiesā, panākt no netaisnīgiem līguma noteikumiem izrietošu saistību izpildi, izlietojot ķīlas tiesību uz patērētājam piederošu nekustamu mantu, lai gan līdzēju starpā ir strīds jautājumā par to, vai šie līguma noteikumi ir netaisnīgi?

Vai pirmajā jautājumā norādītie Eiropas Savienības tiesību akti liedz piemērot tādu valsts tiesību normu kā Slovākijas Civilkodeksa 151.j panta 1. punkts apvienojumā ar citām pamatlietā piemērojamā tiesiskā regulējuma normām, kas ļauj kreditoram, līguma noteikumus nepārbaudot tiesā, panākt no netaisnīgiem līguma noteikumiem izrietošu saistību izpildi, izlietojot ķīlas tiesību uz patērētājam piederošu nekustamu mantu, lai gan līdzēju starpā ir strīds jautājumā par to, vai šie līguma noteikumi ir netaisnīgi?

Vai, ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 38. pantu, Eiropas Savienības Tiesas 1978. gada 9. marta spriedums lietā [106/77] Amministrazione delle Finanze dello Stato/Simmenthal  ir jāsaprot tādējādi, ka, lai sasniegtu pirmajā jautājumā minēto direktīvu mērķi, valsts tiesai nav jāpiemēro tādas valsts tiesību normas kā Slovākijas Civilkodeksa 151.j panta 1. punkts apvienojumā ar citām pamatlietā piemērojamā tiesiskā regulējuma normām, kas ļauj kreditoram, līguma noteikumus nepārbaudot tiesā, panākt no netaisnīgiem līguma noteikumiem izrietošu saistību izpildi, izlietojot ķīlas tiesību uz patērētājam piederošu nekustamu mantu, šādi izvairoties, ka šos līguma noteikumus pēc savas ierosmes pārbauda tiesa, lai gan līdzēju starpā ir strīds?

Vai Padomes Direktīvas 93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos 4. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka ar līgumā, kas noslēgts ar patērētāju ietvertu līguma noteikumu, kuram patērētājs piekritis bez advokāta palīdzības, kas ļauj kreditoram ārpus tiesas izlietot ķīlas tiesību, to nepārbaudot tiesā, tiek apiets Savienības tiesību pamatprincips, ka līguma noteikumus pēc savas ierosmes pārbauda tiesa, un tādēļ šāds līguma noteikums ir netaisnīgs pat tad, ja tā formulējums izriet no kādas valsts tiesību normas?

____________

1 - OV L 95, 29. lpp., OV Īpašais izdevums latviešu valodā: 15. nod., 2. sēj., 288. lpp.

2 - OV 149, 22. lpp.

3 - Recueil, 629. lpp.