Language of document : ECLI:EU:C:2014:2189

Дело C‑34/13

Monika Kušionová

срещу

SMART Capital, a.s.

(Преюдициално запитване,
отправено от Krajský súd v Prešove)

„Преюдициално запитване — Директива 93/13/ЕИО — Неравноправни клаузи — Договор за потребителски кредит — Член 1, параграф 2 — Клауза, отразяваща задължителна правна норма — Приложно поле на Директивата — Член 3, параграф 1, член 4, член 6, параграф 1 и член 7, параграф 1 — Обезпечаване на вземане с вещна тежест върху недвижим имот — Възможност за събиране на обезпеченото вземане чрез публична продан — Съдебен контрол“

Резюме — Решение на Съда (трети състав) от 10 септември 2014 г.

1.        Преюдициални въпроси — Допустимост — Граници — Явно ирелевантни въпроси и хипотетични въпроси, поставени при условия, изключващи ползата от отговор

(член 267 ДФЕС)

2.        Защита на потребителите — Неравноправни клаузи в потребителските договори — Директива 93/13 — Мерки за преустановяване на употребата на неравноправни клаузи — Национална правна уредба, която позволява вземане да бъде събрано чрез извънсъдебно изпълнение върху обременения с вещна тежест недвижими имот, даден като обезпечение от потребителя — Допустимост — Условия — Принципи на равностойност на ефективност — Отражение на основното право на жилище — Проверка, възложена на националния съд

(членове 7, 38 и 47 от Харта на основните права; Директива 93/13 на Съвета)

3.        Защита на потребителите — Неравноправни клаузи в потребителските договори — Директива 93/13 — Приложно поле — Изключение, предвидено за договорните клаузи, отразяващи императивни законови или подзаконови разпоредби — Проверка, възложена на националния съд

(член 1, параграф 2 от Директива 93/13 на Съвета)

1.        Вж. текста на решението.

(вж. точка 38)

2.        Разпоредбите на Директива 93/13 относно неравноправните клаузи в потребителските договори трябва да се тълкуват в смисъл, че допускат национална правна уредба, която позволява основаващо се на евентуално неравноправни договорни клаузи вземане да бъде събрано чрез извънсъдебно изпълнение върху обременен с вещна тежест недвижим имот, даден от потребителя като обезпечение, доколкото тази правна уредба не прави практически невъзможна или изключително трудна защитата на правата, предоставени на потребителя с Директивата, което запитващата юрисдикция следва да провери.

(вж. точка 68; точка 1 от диспозитива)

3.        Член 1, параграф 2 от Директива 93/13 относно неравноправните клаузи в потребителските договори трябва да се тълкува в смисъл, че договорна клауза, съдържаща се в договор, сключен между продавач или доставчик и потребител, е изключена от приложното поле на тази директива само ако тази договорна клауза отразява съдържанието на задължителна законова или подзаконова разпоредба, което запитващата юрисдикция следва да провери.

(вж. точка 80; точка 2 от диспозитива)