Language of document : ECLI:EU:C:2014:2189

Kohtuasi C‑34/13

Monika Kušionová

versus

SMART Capital, a.s.

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Krajský súd v Prešove)

Eelotsusetaotlus – Direktiiv 93/13/EMÜ – Ebaõiglased lepingutingimused – Tarbijakrediidileping – Artikli 1 lõige 2 – Lepingutingimus, mis põhineb kohustuslikul õigusnormil – Direktiivi kohaldamisala – Artikli 3 lõige 1, artikkel 4, artikli 6 lõige 1 ja artikli 7 lõige 1 – Laenu tagamine hüpoteegiga – Võimalus realiseerida hüpoteek enampakkumisel müügi abil – Kohtulik kontroll

Kokkuvõte – Euroopa Kohtu otsus (kolmas koda), 10. september 2014

1.        Eelotsuse küsimused – Vastuvõetavus – Piirid – Ilmselgelt asjakohatud küsimused ja oletuslikud küsimused, mis on esitatud kontekstis, mis välistab tarviliku vastuse

(ELTL artikkel 267)

2.        Tarbijakaitse – Ebaõiglased tingimused tarbijalepingutes – Direktiiv 93/13 – Vahendid, et lõpetada ebaõiglaste tingimuste seadmine – Liikmesriigi õigusnorm, mis annab võimaluse nõuda võlanõude sisse, realiseerides kohtuväliselt tarbija kinnisvaratagatise – Lubatavus – Tingimused – Tõhususe ja võrdväärsuse põhimõtted – Põhiõiguse kodu austamisele mõju – Siseriikliku kohtu poolt teostatav kontroll

(Põhiõiguste harta, artiklid 7, 38 ja 47; nõukogu direktiiv 93/13)

3.        Tarbijakaitse – Ebaõiglased tingimused tarbijalepingutes – Direktiiv 93/13 – Kohaldamisala – Kohustuslikel õigus‑ või haldusnormidel põhinevate lepingutingimuste kohaldamisalast väljajätmine – Siseriikliku kohtu poolt teostatav kontroll

(Nõukogu direktiiv 93/13, artikli 1 lõige 2)

1.        Vt otsuse tekst.

(vt punkt 38)

2.        Direktiivi 93/13 ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes sätteid tuleb tõlgendada nii, et nendega ei ole vastuolus selline liikmesriigi õigusnorm, mis annab võimaluse nõuda võimalikult ebaõiglastel lepingutingimustel põhineva võlanõude sisse, realiseerides kohtuväliselt tarbija kinnisvaratagatise; seda tingimusel, et nimetatud õigusnorm ei muuda selle direktiiviga tarbijale ette nähtud õiguste kaitset tegelikult võimatuks või ülemäära keeruliseks; viimast asjaolu peab kontrollima eelotsusetaotluse esitanud kohus.


(vt punkt 68 ja resolutsiooni punkt 1)

3.        Direktiivi 93/13 ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes artikli 1 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et müüja või teenuse osutaja ja tarbija vahel sõlmitud lepingus sisalduv lepingutingimus jääb direktiivi kohaldamisalast välja ainult juhul, kui see lepingutingimus põhineb kohustuslikul õigus‑ või haldusnormil; seda asjaolu peab kontrollima eelotsusetaotluse esitanud kohus.

(vt punkt 80 ja resolutsiooni punkt 2)