Language of document : ECLI:EU:C:2014:2189

Byla C‑34/13

Monika Kušionová

prieš

SMART Capital, a.s.

(Krajský súd v Prešove prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Direktyva 93/13/EEB – Nesąžiningos sąlygos – Vartojimo paskolos sutartis – 1 straipsnio 2 dalis – Sąlyga, atspindinti privalomojo pobūdžio įstatymo nuostatą – Direktyvos taikymo sritis – 3 straipsnio 1 ir 4 dalys, 6 straipsnio 1 dalis ir 7 straipsnio 1 dalis – Prievolės pagal paskolos sutartį įvykdymui užtikrinti įkeistas nekilnojamasis turtas – Galimybė nukreipti išieškojimą į šį įkeistą turtą jį parduodant aukcione – Teisminė kontrolė“

Santrauka – 2014 m. rugsėjo 10 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas

1.        Prejudiciniai klausimai – Priimtinumas – Ribos – Akivaizdžiai su byla nesusiję klausimai ir hipotetiniai klausimai, pateikti tokiomis aplinkybėmis, kuriomis neįmanoma pateikti naudingo atsakymo

(SESV 267 straipsnis)

2.        Vartotojų apsauga – Nesąžiningos sąlygos sutartyse su vartotojais – Direktyva 93/13 – Nesąžiningų sąlygų naudojimo uždraudimo priemonės – Nacionalinės teisės nuostata, pagal kurią prievolės pagal paskolos sutartį įvykdymui leidžiama nukreipti išieškojimą neteismine tvarka į jos įvykdymui užtikrinti įkeistą vartotojui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – Leistinumas – Sąlygos – Lygiavertiškumo ir veiksmingumo principai – Pagrindinės teisės į būsto neliečiamybę poveikis – Patikrinimas, kurį turi atlikti nacionalinis teismas

(Pagrindinių teisių chartijos 7, 38 ir 47 straipsniai; Tarybos direktyva 93/13)

3.        Vartotojų apsauga – Nesąžiningos sąlygos sutartyse su vartotojais – Direktyva 93/13 – Taikymo sritis – Netaikymas sutarties sąlygoms, atspindinčioms privalomojo pobūdžio įstatymo ar kito teisės akto nuostatas – Patikrinimas, kurį turi atlikti nacionalinis teismas

(Tarybos direktyvos 93/13 1 straipsnio 2 dalis)

1.        Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 38 punktą)

2.        Direktyvos 93/13 dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais nuostatos turi būti aiškinamos taip, kad joms neprieštarauja nacionalinės teisės nuostata, pagal kurią leidžiama reikalauti įvykdyti iš tariamai nesąžiningų sutarties sąlygų kylančias prievoles nukreipiant išieškojimą neteismine tvarka į prievolės įvykdymui užtikrinti įkeistą vartotojui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, jeigu dėl šių nuostatų netampa praktiškai neįmanoma ar pernelyg sudėtinga apsaugoti vartotojui pagal šią direktyvą suteikiamas teises; tai patikrinti turi prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.

(žr. 68 punktą ir rezoliucinės dalies 1 punktą)

3.        Direktyvos 93/13 dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais 1 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad pardavėjo ar tiekėjo su vartotoju sudarytos sutarties sąlyga nepatenka į šios direktyvos taikymo sritį tik tuo atveju, jeigu ši sutarties sąlyga atspindi privalomojo pobūdžio įstatymo ar kito teisės akto nuostatos turinį; tai patikrinti turi prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.

(žr. 80 punktą ir rezoliucinės dalies 2 punktą)