Language of document : ECLI:EU:C:2014:2189

Vec C‑34/13

Monika Kušionová

proti

SMART Capital, a.s.

(návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal

Krajský súd v Prešove)

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 93/13/EHS – Nekalé podmienky – Zmluva o spotrebiteľskom úvere – Článok 1 ods. 2 – Zmluvná podmienka odrážajúca záväzné zákonné ustanovenie – Pôsobnosť smernice – Článok 3 ods. 1, článok 4, článok 6 ods. 1 a článok 7 ods. 1 – Zabezpečenie pohľadávky záložným právom na nehnuteľný majetok – Možnosť výkonu tohto záložného práva predajom na dražbe – Súdne preskúmanie“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 10. septembra 2014

1.        Prejudiciálne otázky – Prípustnosť – Hranice – Zjavne nerelevantné otázky a hypotetické otázky položené v kontexte vylučujúcom užitočnú odpoveď

(Článok 267 ZFEÚ)

2.        Ochrana spotrebiteľa – Nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách – Smernica 93/13 – Prostriedky určené na ukončenie používania nekalých podmienok – Vnútroštátna právna úprava umožňujúca vymôcť pohľadávku mimosúdnym výkonom záložného práva na nehnuteľný majetok, ktorý spotrebiteľ poskytol ako zabezpečenie pohľadávky – Prípustnosť – Podmienky – Zásady efektivity a ekvivalencie – Vplyv základného práva na obydlie – Overenie prislúchajúce vnútroštátnemu súdu

(Charta základných práv, články 7, 38, 47; smernica Rady 93/13)

3.        Ochrana spotrebiteľa – Nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách – Smernica 93/13 – Pôsobnosť – Vylúčenie zmluvných podmienok, ktoré odrážajú záväzné zákonné alebo regulačné ustanovenia – Overenie prislúchajúce vnútroštátnemu súdu

(Smernica Rady 93/13, článok 1 ods. 2)

1.        Pozri text rozhodnutia.

(pozri bod 38)

2.        Ustanovenia smernice 93/13 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách sa majú vykladať v tom zmysle, že im neodporuje vnútroštátna právna úprava, umožňujúca vymôcť pohľadávku založenú na zmluvných podmienkach, ktoré sú prípadne nekalé, mimosúdnym výkonom záložného práva na nehnuteľný majetok, ktorý spotrebiteľ poskytol ako zabezpečenie pohľadávky, pokiaľ predmetná právna úprava prakticky neznemožňuje alebo nadmerne nesťažuje ochranu práv, ktoré spotrebiteľovi priznáva táto smernica, čo overiť prináleží vnútroštátnemu súdu.

(pozri bod 68, bod 1 výroku)

3.        Článok 1 ods. 2 smernice 93/13 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách sa má vykladať v tom zmysle, že zmluvná podmienka obsiahnutá v zmluve, ktorú uzavrel predajca alebo dodávateľ so spotrebiteľom, je vylúčená z pôsobnosti tejto smernice len vtedy, ak uvedená zmluvná podmienka odráža obsah záväzného zákonného alebo regulačného ustanovenia, čo overiť prináleží vnútroštátnemu súdu.

(pozri bod 80, bod 2 výroku)