Language of document :

21. detsembril 2012 esitatud hagi - Euroopa Komisjon versus Kreeka Vabariik

(kohtuasi C-600/12)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: M. Patakia ja D. Düsterhaus)

Kostja: Kreeka Vabariik

Hageja nõuded

tuvastada, et kuna Kreeka Vabariik jätkas puudustega toimiva ja kogumahu saavutanud olmejäätmete ladestamiskoha (prügila) käitamist (asukoht Zakinthos, Kalamaki piirkond, Gryparaiika), kuigi see ei vasta kõigile Euroopa Liidu keskkonnaõigusega seatud tingimustele ja nõuetele, siis on ta rikkunud jäätmeid käsitleva direktiivi 2008/98/EÜ2 artiklist 13 ja artikli 36 lõikest 1 ning direktiivi 99/31/EÜ prügilate kohta artiklitest 8 ja 9, artikli 11 lõike 1 punktist a ning artiklitest 12 ja 14 tulenevaid kohustusi. Peale selle on Kreeka Vabariik, kuna ta pikendas prügila käitamisluba järgimata menetlust, mis on ette nähtud nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta artikli 6 lõikega 3, rikkunud ka sellest artiklist tulenevaid kohustusi;

mõista kohtukulud välja Kreeka Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

-    Kreeka ametivõimud lubasid jätkata kogumahu ületanud prügila käitamist ega võtnud hiljemalt 31. detsembriks 2015 (uute keskkonnatingimuste kehtivusaja lõpp) või enne uue prügila käikuandmist Zakinthoses prügilamahu möödapääsmatu suurendamise kindlustamiseks (või probleemi teisiti lahendamiseks) vajalikke meetmeid.

-    Kreeka ametivõimud ei võtnud kõiki vajalikke parandusmeetmeid suure hulga probleemide lahendamiseks, mis olid tuvastatud erinevate tegevuskoha ülevaatusaktidega (25. oktoober 2011, 26. jaanuar 2010, 26. oktoober 2009, 11. mai 2009, 6. veebruar 2009, 26. august 2008, 13. aprill 2007, 8. detsember 2005, 7. jaanuar 2005 ja 14. detsember 1999), ja lubavad probleemidest hoolimata jätkata prügila käitamist.

Kreeka ametivõimud ei ole veel välja töötanud ega kinnitanud Zakinthose prügila jaoks nõutavat planeeringut ega ole esitanud jäätmekäitlus- ja ladestamisloa pikendamise taotlust koos võimalike ohtude hindamise kavaga.

Sellest järeldub, et nad ei ole täitnud nõudeid, mis tulenevad jäätmeid käsitleva direktiivi 2008/98/EÜ artiklist 13 ja artikli 36 lõikest 1 ning direktiivi 99/31/EÜ prügilate kohta artiklitest 8 ja 9, artikli 11 lõike 1 punktist a ning artiklitest 12 ja 14.

-    Lisaks on Kreeka ametivõimud ministrite 8. juuni 2011. aasta ühismäärusega pikendanud prügila (käitamisloa aluseks olevate) keskkonnatingimuste kehtivusaega kuni 31. detsembrini 2015, viimata läbi tagajärgede hindamist, mis on direktiivi 92/43/EÜ artikli 6 lõike 3 kohaselt nõutav.

____________

1 - ELT L 312, lk 3.

2 - EÜT L 182, lk 1; ELT eriväljaanne 15/04, lk 228.

3 - EÜT L 206, lk 7; ELT eriväljaanne 15/02, lk 102.