Language of document :

Talan väckt den 21 december 2012 - Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland

(Mål C-600/12)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: M. Patakia och D Düsterhaus)

Svarande: Republiken Grekland

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Grekland har underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt artiklarna 13 och 36.1 i direktiv 2008/98/EG2 om avfall och artiklarna 8, 9, 11.1 a, 12 och 14 i direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall, genom att hålla i drift en bristfällig och full deponi (belägen i Griparaiika i området Kalamaki på Zakinthos) som inte uppfyller alla relevanta villkor och krav i Europeiska unionens miljölagstiftning, och att Republiken Grekland har underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt artikel 6.3 i rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, genom att förnya tillståndet för driften av deponin utan att iaktta det förfarande som föreskrivs i denna artikel, och

förplikta Republiken Grekland att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

De grekiska myndigheterna tillåter fortsatt drift av en deponi som redan är överfull och har inte vidtagit de åtgärder som är nödvändiga för att se till att deponins kapacitet ökar i erforderlig omfattning (eller något annat sätt att lösa problemet) till den 31 december 2015 (då de förnyade miljövillkoren upphör att gälla) eller till dess att en ny deponi tas i drift på Zakinthos.

De grekiska myndigheterna har inte vidtagit alla de rättelseåtgärder som är nödvändiga för att lösa ett betydande antal problem som har angetts i olika inspektionsrapporter (den 25 oktober 2011, den 26 januari 2010, den 26 oktober 2009, den 11 maj 2009, den 6 februari 2009, den 26 augusti 2008, den 13 april 2007, den 8 december 2005 och den 14 december 1999) och tillåter fortsatt drift av deponin i fråga, trots de problem som driften är förenad med.

De grekiska myndigheterna har ännu inte upprättat och antagit den erforderliga omställningsplanen för deponin på Zakinthos och har inte gett in någon ansökan om förnyelse av tillståndet för avfallslagring tillsammans med en riskbedömning,

Detta innebär att de inte har uppfyllt kraven i artiklarna 13 och 36.1 i direktiv 2008/98/EG om avfall och i artiklarna 8, 9, 11.1 a, 12 och 14 i direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall.

De grekiska myndigheterna har dessutom, genom ett gemensamt ministerbeslut av den 8 juni 2011, förlängt giltighetstiden för miljövillkoren för deponin (vilka utgör grunden för driftstillståndet) till den 31 december 2015 utan att göra en sådan bedömning av konsekvenserna för området som krävs enligt artikel 6.3 i direktiv 92/43/EEG.

____________

1 - EUT L 312, 2008, s. 3.

2 - EGT L 182, 1999, s. 1.

3 - EGT L 206, 1992, s. 7; svensk specialutgåva, område 15, volym 11, s. 114.