Language of document :

Решение на Съда (пети състав) от 17 юли 2014 г. — Европейска комисия/Република Гърция

(Дело C-600/12)1

(Неизпълнение на задължения от държава членка — Околна среда — Управление на отпадъците — Директиви 2008/98/ЕО, 1999/31/ЕО и 92/43/ЕИО — Депониране на отпадъци на остров Закинтос — Национален морски парк на Закинтос — Обект от Натура 2000 — Морска костенурка Caretta caretta — Продължаване на срока на валидност на клаузите относно околната среда — Липса на план за развитие — Експлоатация на депо — Лошо функциониране — Сатурация на депото — Инфилтрати — Недостатъчно покриване и диспергиране на отпадъците — Разширяване на депото)

Език на производството: гръцки

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: M. Patakia и D. Düsterhaus)

Ответник: Република Гърция (представител: E. Skandalou)

Диспозитив

1)    Като е продължила да експлоатира зле функциониращо депо за отпадъци (разположено в Закинтос, региона на Kalamaki, местност Griparaiika), което е пълно и не отговаря на всички условия и на поставените с правната уредба на ЕС в областта на околната среда изисквания, Република Гърция е нарушила задълженията си по член 13 и член 36, параграф 1 от Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците, както и член 8, член 9, член 11, параграф 1, буква a), член 12 и член 14 от Директива 99/31/ЕО относно депонирането на отпадъци, и

–    като е подновила разрешението за експлоатация на депото, без да приложи процедурата, предвидена в член 6, параграф 3 от Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна,

Република Гърция е нарушила задълженията си, произтичащи от тези разпоредби.

Осъжда Република Гърция да заплати съдебните разноски.

____________

1 ОВ C 63, 2.3.2013 г.