Language of document :

Domstolens dom (Femte Afdeling) af 17. juli 2014 – Europa-Kommissionen mod Den Hellenske Republik

(SagC-600/12) 1

(Traktatbrud – miljø – affaldshåndtering – direktiv 2008/98/EF, 1999/31/EF og 92/43/EØF – deponering af affald på øen Zakynthos – maritim nationalpark Zakynthos – Natura 2000-lokalitet – havskildpadder Caretta caretta – forlængelse af gyldigheden af miljøklausuler – manglende arealanvendelsesplan – drift af et deponeringsanlæg – uregelmæssigheder – deponeringsanlæg mættet – perkolatnedsivning – utilstrækkelig dækning og spredning af affald – udvidelse af deponeringsanlæg)

Processprog: græsk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved M. Patakia og D. Düsterhaus, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Den Hellenske Republik (ved E. Skandalou, som befuldmægtiget)

Konklusion

Den Hellenske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 13 og artikel 36, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver, samt artikel 8 og 9, artikel 11, stk. 1, litra a), artikel 12 og 14 i Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald, idet den har opretholdt driften af et deponeringsanlæg på øen Zakynthos i Gryparaiika i Kalamakiregionen (Grækenland), hvor der er konstateret uregelmæssigheder, som er mættet, og som ikke overholder betingelserne og kravene i de EU-retlige bestemmelser på miljøområdet, og

idet den har fornyet tilladelsen til det pågældende deponeringsanlæg uden at overholde proceduren omhandlet i artikel 6, stk. 3, i Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter.

Den Hellenske Republik betaler sagens omkostninger.

____________

1 EUT C 63 af 2.3.2013.