Language of document :

Tiesas (piektā palāta) 2014. gada 17. jūlija spriedums – Eiropas Komisija/Grieķijas Republika

(lieta C-600/12) 1

Valsts pienākumu neizpilde – Vide – Atkritumu apsaimniekošana – Direktīva 2008/98/EK, Direktīva 1999/31/EK un Direktīva 92/43/EEK – Atkritumu poligons Zakintosas salā – Zakintosas nacionālais jūras parks – “Natura 2000” teritorija – Jūras bruņurupucis Caretta caretta – Vides aizsardzības noteikumu spēkā esamības pagarināšana – Darbības uzlabošanas plāna neesamība – Poligona apsaimniekošana – Darbības traucējumi – Poligona pilnīgs noslogojums – Izskalojumu infiltrācija – Atkritumu nepietiekams pārsegums un izplatīšanās – Poligona paplašināšana

Tiesvedības valoda – grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – M. Patakia un D. Düsterhaus)

Atbildētāja: Grieķijas Republika (pārstāvis – E. Skandalou)

Rezolutīvā daļa:

Grieķijas Republika,

Zakintosas [Zakynthos] salā, konkrētāk Griparaikā [Gryparaiika], kas atrodas Kalamaki [Kalamaki] reģionā (Grieķija), ļaujot turpināt darboties atkritumu poligonam, kurā ir vērojami darbības traucējumi, kurš ir pilnībā noslogots un kurš neatbilst Savienības tiesiskā regulējuma par vidi nosacījumiem un prasībām, kas ir paredzētas [Eiropas] Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu 13. pantā un 36. panta 1. punktā, kā arī Padomes 1999. gada 26. aprīļa Direktīvas 1999/31/EK par atkritumu poligoniem 8. un 9. pantā, 11. panta 1. punkta a) apakšpunktā un 12. un 14. pantā, un

atjaunojot poligona apsaimniekošanas atļauju attiecīgajam poligonam un neīstenojot procedūru, kas ir paredzēta Padomes 1992. gada 21. maija Direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību 6. panta 3. punktā,

nav izpildījusi pienākumus, kas tai ir saskaņā ar minētajām tiesību normām;

Grieķijas Republika atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1      OV C 63, 2.3.2013.