Language of document :

Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 17 juli 2014 – Europese Commissie/Helleense Republiek

(Zaak C-600/12)1

„Niet-nakoming – Milieu – Afvalbeheer – Richtlijnen 2008/98/EG, 1999/31/EG en 92/43/EEG – Afvalstortplaats op het eiland Zakynthos – Maritiem nationaal park van Zakynthos – Natura 2000-gebied – Zeeschildpad Caretta caretta – Verlenging van de geldigheidsduur van de milieuclausules – Geen aanpassingsplan – Exploitatie van de stortplaats – Slecht functioneren – Verzadiging van de stortplaats – Infiltratie van percolaat – Ontoereikende afdekking en spreiding van de afvalstoffen – Uitbreiding van de stortplaats”

Procestaal: Grieks

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: M. Patakia en D. Düsterhaus, gemachtigden)

Verwerende partij: Helleense Republiek (vertegenwoordiger: E. Skandalou, gemachtigde)

Dictum

Door de exploitatie op het eiland Zakynthos, te Gryparaiika, in de regio Kalamaki (Griekenland), te handhaven, een stortplaats die gebreken vertoont, die verzadigd is en die niet de milieuvoorwaarden en -vereisten van de Unieregeling in acht neemt als bepaald in de artikelen 13 en 36, lid 1, van richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen, en in de artikelen 8, 9, 11, lid 1, sub a, 12 en 14 van richtlijn 1999/31/EG van de Raad van 26 april 1999 betreffende het storten van afvalstoffen, en

door de stortplaatsvergunning voor de betrokken plek te vernieuwen zonder de procedure van artikel 6, lid 3, van richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna in acht te nemen,

is de Helleense Republiek de krachtens genoemde bepalingen op haar rustende verplichtingen niet nagekomen.

De Helleense Republiek wordt verwezen in de kosten.

____________

1 PB C 63 van 2.3.2013.