Language of document :

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 17 lipca 2014 r. – Komisja Europejska przeciwko Republice Greckiej

(Sprawa C-600/12)1

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Środowisko – Gospodarowanie odpadami – Dyrektywy 2008/98/WE, 1999/31/WE i 92/43/EWG – Składowanie odpadów na wyspie Zakynthos – Narodowy park morski na Zakynthos – Sieć Natura 2000 – Żółw morski Caretta caretta – Przedłużenie okresu ważności klauzul dotyczących ochrony środowiska – Brak planu zagospodarowania – Prowadzenie składowiska – Błędne funkcjonowanie – Przepełnienie składowiska – Przenikanie odcieków – Niewystarczający zasięg i rozprzestrzenianie się odpadów – Rozbudowa składowiska)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: M. Patakia i D. Düsterhaus, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Grecka (przedstawiciel: E. Skandalou, pełnomocnik)

Sentencja

Republika Grecka,

utrzymując działalność składowiska odpadów na wyspie Zakynthos, w miejscowości Gryparaiika w regionie Kalamaki (Grecja), które to składowisko źle funkcjonuje, jest przepełnione i nie spełnia wszystkich warunków i wymogów ustanowionych w uregulowaniach Unii w zakresie środowiska naturalnego przewidzianych w art. 13 i art. 36 ust. 1 dyrektywy 2008/98/WE Parlamentu i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy, jak również w art. 8, art. 9, art. 11 ust. 1 lit. a), art. 12 i art. 14 dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów oraz

odnawiając zezwolenie na prowadzenie składowiska, o którym mowa, bez zastosowania procedury określonej w art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory,

uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na podstawie powyższych przepisów.

Republika Grecka zostaje obciążona kosztami postępowania.

____________

1     Dz.U. C 63 z 2.3.2013.