Language of document :

Domstolens dom (femte avdelningen) av den 17 juli 2014 – Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland

(Mål C-600/12)1

(Fördragsbrott – Miljö – Avfallshantering – Direktiven 2008/98/EG, 1999/31/EG och 92/43/EEG – Deponering av avfall på ön Zakinthos – Den marina nationalparken Zakinthos – Natura 2000-område – Havssköldpaddan Caretta caretta – Förlängning av giltighetstiden för miljöklausuler – Avsaknad av detaljplan – Drift av en deponi – Brister i funktionen – Full deponi – Lakvatteninfiltration – Bristande täckning och spridning av avfall – Utvidgning av deponin)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: M. Patakia och D. Düsterhaus)

Svarande: Republiken Grekland (ombud: E. Skandalou)

Domslut

Republiken Grekland har

genom att på ön Zakinthos, i Griparaiika i regionen Kalamaki (Grekland), hålla i drift en bristfällig och full deponi som inte uppfyller alla relevanta villkor och krav i unionens miljölagstiftning, vilka föreskrivs i artiklarna 13 och 36.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv och i artiklarna 8, 9, 11.1 a, 12 och 14 i rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall, och

genom att förnya tillståndet för driften av deponin utan att iaktta det förfarande som föreskrivs i artikel 6.3 i rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter,

underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt nämnda artiklar.

Republiken Grekland ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 EUT C 63, 2.3.2013.