Language of document : ECLI:EU:C:2014:2086

Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 17. července 2014 –
Komise v. Řecko

(Věc C‑600/12)1(1)

„Nesplnění povinnosti státem – Životní prostředí – Nakládání s odpady – Směrnice 2008/98/ES, 1999/31/ES a 92/43/EHS – Skládka odpadů na ostrově Zakynthos – Národní mořský park Zakynthos – Síť Natura 2000 – Mořská želva Caretta caretta – Prodloužení doby platnosti environmentálních doložek – Neexistence plánu úpravy skládky – Provozování skládky – Nefunkčnost – Saturace skládky – Prosakování průsakové vody – Neuspokojivé pokrytí a rozptylování odpadu – Rozšíření skládky“

1.                     Členské státy – Povinnosti – Provedení směrnic – Nesplnění povinnosti – Odůvodnění vycházející z vnitrostátního právního řádu – Nepřípustnost (Článek 258 SFEU; směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98; směrnice Rady 92/43 a 1999/31) (viz body 39, 41)

2.                     Žaloba pro nesplnění povinnosti – Přezkum opodstatněnosti Soudním dvorem – Stav, který je třeba vzít v úvahu – Stav po uplynutí lhůty stanovené v odůvodněném stanovisku (Článek 258 SFEU) (viz body 42, 54)

3.                     Žaloba pro nesplnění povinnosti – Přezkum opodstatněnosti Soudním dvorem – Uznání nesplnění povinnosti dotyčným členským státem – Nedostatek vlivu (Článek 258 SFEU) (viz bod 46)

4.                     Žaloba pro nesplnění povinnosti – Prokázání nesplnění povinnosti – Důkazní břemeno Komise – Předložení poznatků, z nichž je patrné nesplnění povinnosti – Vyvrácení příslušející dotčenému členskému státu (Článek 258 TFUE) (viz body 49, 50)

5.                     Životní prostředí – Odpady – Směrnice 2008/98 – Povinnost členských států zajistit, že odpady se budou využívat nebo odstraňovat – Povinnost dosáhnout výsledku – Prostor pro uvážení členských států ohledně opatření, která je třeba přijmout – Meze – Dlouhodobé přetrvávání neslučitelné situace, které vede k významnému zhoršení životního prostředí – Nesplnění povinnosti (Článek 258 SFEU; směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98, článek 13) (viz body 51, 52)

6.                     Životní prostředí – Odpady – Skládky odpadů – Směrnice 1999/31 – Vnitrostátní opatření, které povoluje provoz skládky bez plánu úpravy skládky a konečného rozhodnutí ohledně pokračování v provozu na základě schváleného plánu úpravy skládky – Nesplnění povinnosti [Článek 258 SFEU; směrnice Rady 1999/31, čl. 14 písmena a) až c)] (viz bod 72)

7.                     Životní prostředí – Ochrana přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin – Směrnice 92/43 – Schválení plánu nebo záměru v chráněné lokalitě – Podmínky – Odpovídající posouzení jeho důsledků – Určení aspektů, které mohou ovlivnit cíl ochrany lokality (Směrnice Rady 92/43, čl. 6 odst. 3 první věta a odst. 4) (viz body 74–76, 79)


Výrok

1)

Řecká republika

–        tím, že ponechala v provozu špatně fungující a saturovanou skládku nacházející se na Zakynthosu, v oblasti Kalamaki v místě zvaném Griparaiika (Řecko), která nedodržuje podmínky a požadavky unijní právní úpravy v oblasti životního prostředí stanovené v článcích 13 a 36 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic, jakož i v článcích 8, 9, 11 odst. 1 písm. a), 12 a 14 směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů, a

–        tím, že obnovila povolení provozování skládky, aniž by dodržela postup stanovený v čl. 6 odst. 3 směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin,

nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z výše uvedených ustanovení.

2)

Řecké republice se ukládá náhrada nákladů řízení.


1 –      Úř. věst. C 63, 2.3.2013.