Language of document : ECLI:EU:C:2014:2086

Domstolens dom (Femte Afdeling) af 17. juli 2014 – Kommissionen mod Grækenland

(Sag C-600/12) 1(1)

»Traktatbrud – miljø – affaldshåndtering – direktiv 2008/98/EF, 1999/31/EF og 92/43/EØF – deponering af affald på øen Zakynthos – maritim nationalpark Zakynthos – Natura 2000-lokalitet – havskildpadden Caretta caretta – forlængelse af gyldigheden af miljøklausuler – manglende arealanvendelsesplan – drift af et deponeringsanlæg – uregelmæssigheder – deponeringsanlæg mættet – perkolatnedsivning – utilstrækkelig dækning og spredning af affald – udvidelse af deponeringsanlæg«

1.                     Medlemsstater – forpligtelser – gennemførelse af direktiver – traktatbrud – begrundet i interne forhold – ikke tilladt (art. 258 TEUF; Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98; Rådets direktiv 92/43 og 1999/31) (jf. præmis 39 og 41)

2.                     Traktatbrudssøgsmål – Domstolens prøvelse af søgsmålsgrundlaget – relevante forhold – forholdene ved udløbet af den i den begrundede udtalelse fastsatte frist (art. 258 TEUF) (jf. præmis 42 og 54)

3.                     Traktatbrudssøgsmål – Domstolens prøvelse af søgsmålsgrundlaget – traktatbruddet erkendt af den pågældende medlemsstat – ingen betydning (art. 258 TEUF) (jf. præmis 46)

4.                     Traktatbrudssøgsmål – bevis for traktatbruddet – Kommissionens bevisbyrde – fremlæggelse af forhold, der godtgør traktatbruddet – gendrivelse heraf påhviler den pågældende medlemsstat (art. 258 TEUF) (jf. præmis 49 og 50)

5.                     Miljø – affald – direktiv 2008/98 – medlemsstaternes forpligtelse til at sikre nyttiggørelse eller bortskaffelse af affald – forpligtelse til at nå et bestemt resultat – medlemsstaternes skønsbeføjelse med hensyn til de foranstaltninger, der skal træffes – grænser – vedvarende ulovlige forhold igennem en længere periode, som medfører en betydelig forringelse af miljøet – traktatbrud (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98, art. 13) (jf. præmis 51 og 52)

6.                     Miljø – affald – deponering af affald – direktiv 1999/31 – national foranstaltning, som tillader drift af et affaldsdeponeringsanlæg uden overgangsplan og uden en endelig afgørelse om, hvorvidt driften kan fortsætte på grundlag af en godkendt overgangsplan – traktatbrud [art. 258 TEUF; Rådets direktiv 1999/31, art. 14, litra a) – c)] (jf. præmis 72)

7.                     Miljø – bevaring af naturlige levesteder samt vilde dyr og planter – direktiv 92/43 – godkendelse af en plan eller et projekt på en beskyttet lokalitet – betingelser – vurdering med hensyn til deres virkninger – identifikation af de forhold, som kan påvirke bevaringsmålsætningerne for lokaliteten (Rådets direktiv 92/43, art. 6, stk. 3, første punktum, og art. 4) (jf. præmis 74-76 og 79)

Konklusion

1)

Den Hellenske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 13 og artikel 36, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver, samt artikel 8 og 9, artikel 11, stk. 1, litra a), artikel 12 og 14 i Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald,

–      idet den har opretholdt driften af et deponeringsanlæg på øen Zakynthos i Gryparaiika i Kalamakiregionen (Grækenland), hvor der er konstateret uregelmæssigheder, som er mættet, og som ikke overholder betingelserne og kravene i de EU-retlige bestemmelser på miljøområdet, og

–        idet den har fornyet tilladelsen til det pågældende deponeringsanlæg uden at overholde den procedure, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3, i Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter.

2)

Den Hellenske Republik betaler sagens omkostninger.


1 – EUT C 63 af 2.3.2013.