Language of document : ECLI:EU:C:2014:2086

Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 17.7.2014 – komissio vastaan Kreikka

(asia C‑600/12)1(1)

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Ympäristö – Jätehuolto – Direktiivit 2008/98/EY, 1999/31/EY ja 92/43/ETY – Zakynthoksen saarella sijaitseva kaatopaikka – Zakynthoksen merikansallispuisto – Natura 2000 -alue – Merikilpikonna Caretta caretta – Ympäristölausekkeiden voimassaolon pidentäminen – Kunnostussuunnitelman puuttuminen – Kaatopaikan toiminta – Toimintahäiriöt – Kaatopaikan ylikuormittuminen – Suotoveden suotautuminen – Riittämätön peite ja jätteiden leviäminen – Kaatopaikan laajeneminen

1.                     Jäsenvaltiot – Velvoitteet – Direktiivien täytäntöönpano – Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Sisäistä oikeusjärjestystä koskevia perusteluja ei voida hyväksyä (SEUT 258 artikla; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98; neuvoston direktiivit 92/43 ja 1999/31) (ks. 39 ja 41 kohta)

2.                     Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskeva kanne – Unionin tuomioistuimen arviointi siitä, onko kanne perusteltu – Huomioon otettava tilanne – Tilanne perustellussa lausunnossa asetetun määräajan päättyessä (SEUT 258 artikla) (ks. 42 ja 54 kohta)

3.                     Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskeva kanne – Unionin tuomioistuimen arviointi siitä, onko kanne perusteltu – Se, että asianomainen jäsenvaltio on myöntänyt jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämisen – Vaikutuksettomuus (SEUT 258 artikla) (ks. 46 kohta)

4.                     Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskeva kanne – Komission on osoitettava, että jäsenvaltio ei ole noudattanut jäsenyysvelvoitteitaan – Sellaisten seikkojen esittäminen, jotka osoittavat jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämisen – Todistustaakan siirtyminen kyseessä olevalle jäsenvaltiolle (SEUT 258 artikla) (ks. 49 ja 50 kohta)

5.                     Ympäristö – Jätteet – Direktiivi 2008/98 – Jäsenvaltioiden velvollisuus varmistaa jätteiden hyödyntäminen tai jätteistä huolehtiminen – Velvollisuus saavuttaa tietty tulos – Toteutettavia toimenpiteitä koskeva jäsenvaltioiden harkintavalta – Rajat – Direktiivin vastaisen tilanteen jatkuminen pidemmän aikaa, mistä aiheutuu ympäristön tilan huomattava heikkeneminen – Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98 13 artikla) (ks. 51 ja 52 kohta)

6.                     Ympäristö – Jätteet – Kaatopaikat – Direktiivi 1999/31 – Kansallinen toimenpide, jossa sallitaan kaatopaikan toiminta ilman kunnostussuunnitelmaa ja ilman lopullista päätöstä, joka koskee toiminnan jatkamista hyväksytyn kunnostussuunnitelman perusteella – Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen (SEUT 258 artikla; neuvoston direktiivin 1999/31 14 artiklan a–c alakohta) (ks. 72 kohta)

7.                     Ympäristö – Luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelu – Direktiivi 92/43 – Suojelualuetta koskevan suunnitelman tai hankkeen hyväksyminen – Edellytykset – Suunnitelman tai hankkeen vaikutusten asianmukainen arviointi – Niiden näkökohtien yksilöiminen, jotka voivat vaikuttaa alueen suojelutavoitteisiin (Neuvoston direktiivin 92/43 6 artiklan 3 kohdan ensimmäinen virke ja 4 kohta) (ks. 74–76 ja 79 kohta)

Ratkaisu

1)

Koska Helleenien tasavalta on

–        pitänyt Zakynthoksen saarella Gryparaiikassa Kalamakin alueella (Kreikka) toiminnassa kaatopaikan, jonka toiminnassa on häiriöitä, joka on ylikuormittunut ja joka ei täytä jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta 19.11.2008 annetun parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY 13 artiklassa ja 36 artiklan 1 kohdassa sekä kaatopaikoista 26.4.1999 annetun neuvoston direktiivin 1999/31/EY 8 ja 9 artiklassa, 11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 12 ja 14 artiklassa säädettyjä unionin ympäristölainsäädännön edellytyksiä ja vaatimuksia ja

–        uusinut kyseistä kaatopaikkaa koskevan kaatopaikkaluvan ilman, että se on noudattanut luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 21.5.1992 annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä,

se ei ole noudattanut kyseisten säännösten mukaisia velvoitteitaan.

2)

Helleenien tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


1 EUVL C 63, 2.3.2013