Language of document : ECLI:EU:C:2014:2086

Presuda Suda (peto vijeće) od 17. srpnja 2014. –

Komisija protiv Grčke

(predmet C‑600/12)(1)

„Povreda obveze države članice – Zaštita okoliša – Gospodarenje otpadom – Direktive 2008/98/EZ, 1999/31/EZ i 92/43/EEZ – Odlaganje otpada na otok Zakynthos – Morski nacionalni park Zakynthos – Područje Natura 2000 – Morska kornjača Caretta caretta – Produljenje valjanosti klauzula o zaštiti okoliša – Nepostojanje plana razvoja – Upravljanje i vođenje odlagališta otpada – Nepravilno postupanje – Zasićenje odlagališta otpada – Infiltracija procjednih voda – Nedovoljna pokrivenost i disperzija otpada – Širenje odlagališta otpada“

1.                     Države članice – Obveze – Provedba direktiva – Povreda obveze – Opravdanje utemeljeno na nacionalnom pravnom poretku – Nedopuštenost (čl. 258. UFEU‑a; Direktiva 2008/98 Europskog parlamenta i Vijeća; Direktive Vijeća 92/43 i 1999/31) (t. 39., 41.)

2.                     Tužba zbog povrede obveze – Ispitivanje osnovanosti koje provodi Sud – Situacija koju treba uzeti u obzir – Situacija nakon isteka roka određenog u obrazloženom mišljenju (čl. 258. UFEU‑a) (t. 42., 54.)

3.                     Tužba zbog povrede obveze – Ispitivanje osnovanosti koje provodi Sud – Priznanje dotične države članice da je povrijedila obvezu – Nepostojanje utjecaja (čl. 258. UFEU‑a) (t. 46.)

4.                     Tužba zbog povrede obveze – Dokaz povrede obveze – Trošak na teret Komisije – Podnošenje dokaza o povredi obveze – Teret pobijanja na strani dotične države članice (čl. 258. UFEU‑a) (t. 49., 50.)

5.                     Okoliš – Otpad – Direktiva 2008/98 – Obveza država članica da osiguraju oporabu ili zbrinjavanje otpada – Obveza postizanja rezultata – Margina prosudbe država članica u pogledu mjera koje je potrebno poduzeti – Granice – Održavanje stanja neusklađenosti tijekom duljeg razdoblja koje dovodi do znatnog narušavanja okoliša – Povreda obveze (Direktiva 2008/98 Europskog parlamenta i Vijeća, čl. 13.) (t. 51., 52.)

6.                     Okoliš – Otpad – Odlaganje otpada na odlagalištima – Direktiva 1999/31– Nacionalna mjera kojom je odobreno korištenje odlagališta bez plana sanacije i bez konačne odluke o nastavljanju zbrinjavanja na temelju odobrenog plana sanacije – Povreda obveze (čl. 258. UFEU‑a; Direktiva Vijeća 1999/31, čl. 14. t. (a) do (c)) (t. 72.)

7.                     Okoliš – Očuvanje prirodnih staništa i divlje faune i flore – Direktiva 92/43 Odobrenje plana ili projekta na zaštićenom području – Pretpostavke – Prikladna procjena njegovih utjecaja – Identifikacija aspekata koji mogu utjecati na ciljeve očuvanja područja (Direktiva Vijeća 92/43, čl. 6. st. 3. reč. 1. i st. 4.) (t. 74.‑76., 79.)

Izreka

1.

Helenska Republika,

–        održavajući na otoku Zakynthosu, u Gryparaiiki, u regiji Kalamaki (Grčka) operativno mjesto za odlaganje otpada glede kojeg se nepravilno postupa, koje je zasićeno i koje ne udovoljava uvjetima i zahtjevima propisa Unije iz područja zaštite okoliša predviđenih u članku 13. i članku 36. stavku 1. Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva kao i članku 8., članku 9. i članku 11. stavku 1. točki a), članku 12. i članku 14. Direktive Vijeća 1999/31/EZ od 26. travnja 1999. o odlagalištima otpada, te

–        produljenjem dozvole za odlaganje otpada na predmetnom mjestu, s time da nije poštovan postupak iz članka 6. stavka 3. Direktive Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore,

povrijedila je obveze koje je dužna ispuniti na temelju navedenih odredbi.

2.

Helenskoj Republici nalaže se snošenje troškova.


1 – SL C 63, 2. 3. 2013.