Language of document : ECLI:EU:C:2014:2086

A Bíróság (ötödik tanács) 2014. július 17‑i ítélete –
Bizottság kontra Görögország

(C‑600/12. sz. ügy)1(1)

„Tagállami kötelezettségszegés – Környezet – Hulladékkezelés – 2008/98/EK, 1999/31/EK és 92/43/EGK irányelvek – Hulladéklerakó Zakynthos szigetén – Zakynthosi Tengeri Nemzeti Park – Natura 2000 hely – Caretta caretta tengeri teknős – A környezetvédelmi záradékok érvényességi idejének meghosszabbítása – Fejlesztési terv hiánya – Hulladéklerakó üzemeltetése – Működési zavarok – A hulladéklerakó telítettsége – Csurgalékvíz beszivárgása – A hulladék elégtelen lefedése és terítése – A hulladéklerakó kibővítése”

1.                     Tagállamok – Kötelezettségek – Irányelvek végrehajtása – Kötelezettségszegés – A belső jogrendre alapított igazolás – Megengedhetetlenség (EUMSZ 258. cikk; 2008/98 európai parlamenti és tanácsi irányelv; 92/43 és 1999/31 tanácsi irányelv) (vö. 39., 41. pont)

2.                     Kötelezettségszegés megállapítása iránti kereset – A megalapozottság Bíróság általi vizsgálata – Figyelembe veendő helyzet – Az indokolással ellátott véleményben meghatározott határidő lejártakor fennálló helyzet (EUMSZ 258. cikk) (vö. 42., 54. pont)

3.                     Kötelezettségszegés megállapítása iránti kereset – A megalapozottság Bíróság általi vizsgálata – A kötelezettségszegésnek az érintett tagállam általi elismerése – Hatás hiánya (EUMSZ 258. cikk) (vö. 46. pont)

4.                     Kötelezettségszegés megállapítása iránti kereset – A kötelezettségszegés bizonyítása – A Bizottságra háruló teher – A kötelezettségszegést valószínűsítő bizonyítékok előterjesztése – Az eljárás alá vont tagállamot terhelő ellenbizonyítási kötelezettség (EUMSZ 258. cikk) (vö. 49., 50. pont)

5.                     Környezet – Hulladékok – 2008/98 irányelv – A tagállamok hulladékok hasznosításának vagy ártalmatlanításának biztosítására vonatkozó kötelezettsége – Eredménykötelem – A tagállamokat a meghozandó intézkedések vonatkozásában megillető mérlegelési mozgástér – Korlátok – A környezet jelentős károsodásához vezető, nem megfelelő helyzet hosszabb időn keresztül való fennállása – Kötelezettségszegés (2008/98 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 13. cikk) (vö. 51., 52. pont)

6.                     Környezet – Hulladékok – Hulladéklerakás – 1999/31 irányelv – A hulladéklerakó üzemeltetését felülvizsgálati terv nélkül, és jóváhagyott fejlesztési terv alapján a működés folytatása tárgyában hozandó végleges határozat hiányában engedélyező nemzeti intézkedés – Kötelezettségszegés (EUMSZ 258. cikk; 1999/31 tanácsi irányelv, 14. cikk, a)–c) pont) (vö. 72. pont)

7.                     Környezet – A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelme – 92/43 irányelv – Védett területre vonatkozó terv vagy projekt engedélyezése – Feltételek – A hatások megfelelő vizsgálata – A természeti terület védelmének célkitűzéseit esetlegesen veszélyeztető körülmények meghatározása (92/43 tanácsi irányelv, 6. cikk, (3) bekezdés, első mondat, és (4) bekezdés) (vö. 74–76., 79. pont)

Rendelkező rész

1)

A Görög Köztársaság

–       mivel tovább működtetett egy rosszul működő, Zakynthos szigetén, Kalamaki régióban, Gryparaiika helységben (Görögország) található telített hulladéklerakót, amely nem felel meg a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19‑i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikkében és 36. cikkének (1) bekezdésében, valamint a hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26‑i 1999/31/EK tanácsi irányelv 8. és 9. cikkében, 11. cikke (1) bekezdésének a) pontjában, valamint 12. és 14. cikkében előírt feltételeknek és követelményeknek, és

–        mivel a szóban forgó hulladéklerakó működési engedélyét a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21‑i 92/43/EGK tanácsi irányelv 6. cikkének (3) bekezdésében előírt eljárás alkalmazása nélkül újította meg

nem teljesítette az említett rendelkezésekből eredő kötelezettségeit.

2)

A Bíróság a Görög Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.


1 – HL C 63., 2013.3.2.