Language of document : ECLI:EU:C:2014:2086

2014 m. liepos 17 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas
Komisija / Graikija

(Byla C‑600/12)(1)

„Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Aplinka – Atliekų tvarkymas –Direktyvos 2008/98/EB, 1999/31/EB ir 92/43/EEB – Atliekų sąvartynas Zakinto sąloje – Zakinto nacionalinis jūrų parkas – Natura 2000 teritorija – Jūrų vėžlys Caretta caretta – Aplinkos apsaugos nuostatų galiojimo trukmės pratęsimas – Tvarkymo plano nebuvimas – Sąvartyno eksploatavimas – Veikimo trūkumai – Sąvartyno perpildymas – Išplovimas – Nepakankama apimtis ir atliekų dispersija – Sąvartyno išplėtimas“

1.                     Valstybės narės – Pareigos – Direktyvų įgyvendinimas – Įsipareigojimų neįvykdymas – Vidaus tvarka grindžiamas pateisinimas – Nepriimtinumas (SESV 258 straipsnis; Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98; Tarybos direktyvos 92/43 ir 1999/31) (žr. 39 ir 41 punktus)

2.                     Ieškinys dėl įsipareigojimų neįvykdymo – Teisingumo Teismo atliekamas pagrįstumo nagrinėjimas – Padėtis, į kurią reikia atsižvelgti – Padėtis pagrįstoje nuomonėje nustatyto termino pabaigoje (SESV 258 straipsnis) (žr. 42 ir 54 punktus)

3.                     Ieškinys dėl įsipareigojimų neįvykdymo – Teisingumo Teismo atliekamas pagrįstumo nagrinėjimas – Valstybės narės padaryto įsipareigojimų neįvykdymo pripažinimas – Poveikio nebuvimas (SESV 258 straipsnis) (žr. 46 punktą)

4.                     Ieškinys dėl įsipareigojimų neįvykdymo – Įsipareigojimų neįvykdymo įrodymas – Komisijai tenkanti pareiga – Įsipareigojimų neįvykdymo įrodymų pateikimas – Kaltinamos valstybės narės pareiga įrodyti priešingai (SESV 258 straipsnis) (žr. 49 ir 50 punktus)

5.                     Aplinka – Atliekos – Direktyva 2008/98 – Valstybių narių pareiga užtikrinti atliekų panaudojimą ar šalinimą – Pareiga pasiekti rezultatą – Valstybių narių diskrecija nustatyti reikiamas priemones – Ribos – Ilgalaikė direktyvos neatitinkanti situacija, dėl kurios reikšmingai pablogėjo aplinkos būklė – Įsipareigojimų neįvykdymas (Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98 13 straipsnis) (žr. 51 ir 52 punktus)

6.                     Aplinka – Atliekos – Atliekų sąvartynai – Direktyva 1999/31 – Nacionalinė priemonė, kuria leidžiama eksploatuoti sąvartyną be tvarkymo plano ir be galutinio sprendimo dėl sąvartyno galimybės tęsti veiklą pagal patvirtintą tvarkymo planą – Įsipareigojimų neįvykdymas (SESV 258 straipsnis; Tarybos direktyvos 1999/31 14 straipsnio a–c punktai) (žr. 72 punktą)

7.                     Aplinka – Natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros išsaugojimas – Direktyva 92/43 – Leidimas įgyvendinti planą ar projektą saugomoje teritorijoje – Sąlygos – Tinkamas jų poveikio aplinkai vertinimas – Aspektų, galinčių turėti poveikį teritorijos išsaugojimo tikslams nustatymas (Tarybos direktyvos 92/43 6 straipsnio 3 dalies pirmas sakinys ir 4 dalis) (žr. 74–76 ir 79 punktus)

Rezoliucinė dalis

1.

Graikijos Respublika,

–        leidusi Zakinto sąloje Gryparaiika Kalamakio regione (Graikija) toliau eksploatuoti sąvartyną, kuriame yra veikimo trūkumų, kuris yra perpildytas ir neatitinka sąlygų bei reikalavimų pagal Sąjungos teisės nuostatas aplinkos apsaugos srityje, numatytas 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurias direktyvas 13 straipsnyje ir 36 straipsnio 1 dalyje bei 1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyvos 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų 8, 9 straipsniuose, 11 straipsnio 1 dalies a punkte, 12 ir 14 straipsniuose, ir

–        pratęsusi leidimą eksploatuoti minėtą sąvartyną nesilaikydama 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos 6 straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros,

neįvykdė įsipareigojimų pagal minėtas nuostatas.

2.

Priteisti iš Graikijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.


1 –      OL C 63, 2013 3 2.