Language of document : ECLI:EU:C:2014:2086

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 17 lipca 2014 r. –
Komisja przeciwko Grecji

(sprawa C‑600/12)(1)

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Środowisko naturalne – Gospodarowanie odpadami – Dyrektywy 2008/98/WE, 1999/31/WE i 92/43/EWG – Składowanie odpadów na wyspie Zakynthos – Narodowy park morski na Zakynthos – Obszar Natura 2000 – Żółw morski Caretta caretta – Przedłużenie okresu ważności klauzul dotyczących ochrony środowiska – Brak planu zagospodarowania – Prowadzenie składowiska – Błędne funkcjonowanie – Przepełnienie składowiska – Przenikanie odcieków – Niewystarczający zasięg i rozprzestrzenianie się odpadów – Rozbudowa składowiska

1.                     Państwa członkowskie – Zobowiązania – Wykonanie dyrektyw – Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Względy uzasadniające wynikające z wewnętrznego porządku prawnego – Niedopuszczalność (art. 258 TFUE; dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98; dyrektywy Rady: 92/43; 1999/31) (por. pkt 39, 41)

2.                     Skarga o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego – Badanie zasadności przez Trybunał – Sytuacja, jaką należy wziąć pod uwagę – Sytuacja w chwili upływu terminu wyznaczonego w uzasadnionej opinii (art. 258 TFUE) (por. pkt 42, 54)

3.                     Skarga o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego – Badanie zasadności przez Trybunał – Uznanie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przez dane państwo członkowskie – Brak wpływu (art. 258 TFUE) (por. pkt 46)

4.                     Skarga o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego – Dowód na istnienie uchybienia – Ciężar dowodu spoczywający na Komisji – Przedstawienie dowodów wskazujących na uchybienie – Ciężar dowodu przeciwnego spoczywający na pozwanym państwie członkowskim (art. 258 TFUE) (por. pkt 49, 50)

5.                     Środowisko naturalne – Odpady – Dyrektywa 2008/98 – Obowiązek zapewnienia przez państwa członkowskie odzyskiwania lub unieszkodliwiania odpadów – Zobowiązanie rezultatu – Swoboda uznania państw członkowskich w kwestii podjęcia działań – Granice – Utrzymywanie się niezgodnej sytuacji przez dłuższy okres, prowadzące do istotnej degradacji środowiska – Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98, art. 13) (por. pkt 51, 52)

6.                     Środowisko naturalne – Odpady – Składowanie odpadów – Dyrektywa 1999/31 – Środek krajowy zezwalający na prowadzenie składowiska odpadów bez sporządzenia planu uzdatniania terenu oraz bez wydania ostatecznej decyzji w przedmiocie tego czy składowisko może nadal prowadzić swą działalność na podstawie przyjętego planu uzdatniania – Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego [art. 258 TFUE; dyrektywa Rady 1999/31, art. 14 lit. a)–c)] (por. pkt 72)

7.                     Środowisko naturalne – Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – Dyrektywa 92/43 – Pozwolenie na realizację planu lub przedsięwzięcia na terenie chronionym – Przesłanki – Odpowiednia ocena ich skutków – Określenie aspektów mogących oddziaływać w istotny sposób na założenia ochrony terenu (dyrektywa Rady 92/43, art. 6 ust. 3 zdanie pierwsze, art. 6 ust. 4) (por. pkt 74–76, 79)

Sentencja

1)

Republika Grecka

–        utrzymując działalność składowiska odpadów na wyspie Zakynthos, w miejscowości Gryparaiika w regionie Kalamaki (Grecja), które to składowisko źle funkcjonuje, jest przepełnione i nie spełnia wszystkich warunków i wymogów ustanowionych w uregulowaniach Unii w zakresie środowiska naturalnego przewidzianych w art. 13 i art. 36 ust. 1 dyrektywy 2008/98/WE Parlamentu i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy, jak również w art. 8, art. 9, art. 11 ust. 1 lit. a), art. 12 i art. 14 dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów oraz

–        odnawiając zezwolenie na prowadzenie składowiska, o którym mowa, bez zastosowania procedury określonej w art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory,

uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na podstawie powyższych przepisów.

2)

Republika Grecka zostaje obciążona kosztami postępowania.


1 –      Dz.U. C 63 z 2.3.2013.