Language of document : ECLI:EU:C:2014:2086

Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 17 iulie 2014 –
Comisia/Grecia

(Cauza C‑600/12)1(1)

„Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Mediu – Gestionarea deșeurilor – Directivele 2008/98/CE, 1999/31/CE și 92/43/CEE – Depozit de deșeuri pe insula Zakynthos – Parcul național maritim din Zakynthos – Sit Natura 2000 – Broasca țestoasă marină Caretta caretta – Prelungire a duratei de validitate a clauzelor de mediu – Lipsa unui plan de amenajare – Exploatare a unui depozit de deșeuri – Deficiențe de funcționare – Saturare a depozitului de deșeuri – Infiltrare de levigate – Acoperire insuficientă și dispersare a deșeurilor – Extindere a depozitului de deșeuri”

1.                     State membre – Obligații – Executarea directivelor – Neîndeplinirea obligațiilor – Justificare întemeiată pe ordinea juridică internă – Inadmisibilitate (art. 258 TFUE; Directiva 2008/98 a Parlamentului European și a Consiliului; Directivele 92/43 și 1999/31 ale Consiliului) (a se vedea punctele 39 și 41)

2.                     Acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor – Examinarea de către Curte a temeiniciei – Situație care trebuie luată în considerare – Situația la expirarea termenului stabilit în avizul motivat (art. 258 TFUE) (a se vedea punctele 42 și 54)

3.                     Acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor – Examinarea de către Curte a temeiniciei – Recunoașterea neîndeplinirii obligațiilor de către statul membru vizat – Irelevanță (art. 258 TFUE) (a se vedea punctul 46)

4.                     Acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor – Proba neîndeplinirii obligațiilor – Sarcina probei ce revine Comisiei – Prezentarea unor elemente care indică neîndeplinirea obligațiilor – Respingere în sarcina statului membru incriminat (art. 258 TFUE) (a se vedea punctele 49 și 50)

5.                     Mediu – Deșeuri – Directiva 2008/98 – Obligația statelor membre de a asigura recuperarea sau eliminarea deșeurilor – Obligație de rezultat – Marjă de apreciere a statelor membre în privința măsurilor care trebuie adoptate – Limite – Persistența unei situații neconforme pe o perioadă prelungită, care determină o degradare semnificativă a mediului – Neîndeplinirea obligațiilor (Directiva 2008/98 a Parlamentului European și a Consiliului, art. 13) (a se vedea punctele 51 și 52)

6.                     Mediu – Deșeuri – Depozite de deșeuri – Directiva 1999/31 – Măsură națională care autorizează funcționarea unui depozit de deșeuri fără plan de amenajare și în lipsa unei decizii definitive prin care stabilesc dacă operațiile de exploatare mai pot continua pe baza respectivului plan de amenajare aprobat – Neîndeplinirea obligațiilor [art. 258 TFUE; Directiva 1999/31 a Consiliului, art. 14 lit. (a)-(c)] (a se vedea punctul 72)

7.                     Mediu – Conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică – Directiva 92/43 – Autorizarea unui plan sau a unui proiect privind un sit protejat – Condiții – Evaluare corespunzătoare a efectelor sale potențiale – Identificarea aspectelor care pot afecta obiectivele conservării sitului [Directiva 92/43 a Consiliului, art. 6 alin. (3) prima teză și alin. (4)] (a se vedea punctele 74-76 și 79)

Dispozitivul

1)

Republica Elenă,

–        prin menținerea în funcțiune pe insula Zakynthos, la Gryparaiika, în regiunea Kalamaki (Grecia), a unui depozit de deșeuri care prezintă deficiențe de funcționare, care este saturat și care nu respectă condițiile și cerințele prevăzute de reglementarea Uniunii în materie de mediu prevăzute la articolul 13 și la articolul 36 alineatul (1) din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, precum și la articolele 8 și 9, la articolul 11 alineatul (1) litera (a) și la articolele 12 și 14 din Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri și

–        prin reînnoirea autorizației de depozitare de deșeuri pentru depozitul în cauză fără respectarea procedurii prevăzute la articolul 6 alineatul (3) din Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică,

nu și‑a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul dispozițiilor menționate.

2)

Obligă Republica Elenă la plata cheltuielilor de judecată.


1 – JO C 63, 2.3.2013.