Language of document : ECLI:EU:C:2014:2086

Domstolens dom (femte avdelningen) av den 17 juli 2014 –

Kommissionen mot Grekland

(mål C‑600/12)1(1)

”Fördragsbrott – Miljö – Avfallshantering – Direktiven 2008/98/EG, 1999/31/EG och 92/43/EEG – Deponering av avfall på ön Zakinthos – Den marina nationalparken Zakinthos – Natura 2000-område – Havssköldpaddan Caretta caretta – Förlängning av giltighetstiden för miljöklausuler – Avsaknad av detaljplan – Drift av en deponi – Brister i funktionen – Full deponi – Lakvatteninfiltration – Bristande täckning och spridning av avfall – Utvidgning av deponin”

1.                     Medlemsstater – Skyldigheter – Genomförande av direktiv – Fördragsbrott – Motivering som grundar sig på interna förhållanden – Otillåtet (Artikel 258 FEUF; Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98; rådets direktiv 92/43 och 1999/31) (se punkterna 39 och 41)

2.                     Talan om fördragsbrott – Domstolens prövning av huruvida talan är välgrundad – Situation som ska beaktas – Situationen vid utgången av den frist som har angetts i det motiverade yttrandet (Artikel 258 FEUF) (se punkterna 42 och 54)

3.                     Talan om fördragsbrott – Domstolens prövning av huruvida talan är välgrundad – Den berörda medlemsstatens erkännande av fördragsbrottet – Saknar betydelse (Artikel 258 FEUF) (se punkt 46)

4.                     Talan om fördragsbrott – Bevis på fördragsbrott – Bevisbördan åligger kommissionen – Tillräcklig bevisning för att fördragsbrott föreligger – Det ankommer på den aktuella medlemsstaten att lägga fram motbevisning (Artikel 258 FEUF) (se punkterna 49 och 50)

5.                     Miljö – Avfall – Direktiv 2008/98 – Medlemsstaternas skyldighet att säkerställa återvinning eller bortskaffande av avfall – Resultatförpliktelse – Medlemsstaternas handlingsutrymme med avseende på vilka åtgärder som ska vidtas – Gränser – En bristfällig situation består under en längre tid vilket medför en betydande försämring av miljön – Fördragsbrott (Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98, artikel 13) (se punkterna 51 och 52)

6.                     Miljö – Avfall – Deponering av avfall – Direktiv 1999/31 – Nationell åtgärd som tillåter driften av en deponi utan omställningsplan och utan att det har fattats ett definitivt beslut om huruvida driften får fortsätta på grundval av en godkänd omställningsplan – Fördragsbrott (Artikel 258 FEUF; rådets direktiv 1999/31, artikel 14 a–c) (se punkt 72)

7.                     Miljö – Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter – Direktiv 92/43 – Godkännande av en plan eller ett projekt för ett skyddat område – Villkor – Lämplig bedömning av konsekvenserna – Fastställande av de omständigheter som kan påverka målsättningen vad gäller bevarandet av området (Rådets direktiv 92/43, artikel 6.3 första meningen och 6.4) (se punkterna 74–76 och 79)

Domslut

1)

Republiken Grekland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt

–        artiklarna 13 och 36.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv, och artiklarna 8, 9, 11.1 a, 12 och 14 i rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall, genom att hålla i drift en bristfällig och full deponi på ön Zakynthos i Gryparaiika i området Kalamaki som inte uppfyller alla relevanta villkor och krav i nämnda artiklar, och

–        artikel 6.3 i rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, genom att förnya tillståndet deponin i det aktuella området utan att iaktta det förfarande som avses i denna artikel.

2)

Republiken Grekland ska ersätta rättegångskostnaderna.


1 – EUT C 63, 2.3.2013.