Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 20. jūnijā iesniedza Verwaltungsgerichtshof (Austrija) – Marjan Noorzia/Bundesministerin für Inneres

(lieta C-338/13)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Verwaltungsgerichtshof

Lietas dalībnieki pamata procesā

Sūdzības iesniedzēja: Marjan Noorzia

Atbildētāja iestāde: Bundesministerin für Inneres

Prejudiciālais jautājums

Vai Padomes 2003. gada 22. septembra Direktīvas 2003/86/EK par tiesībām uz ģimenes atkalapvienošanos 1 4. panta 5. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tam pretrunā ir tiesiskais regulējums, atbilstoši kuram laulātajiem un reģistrētajiem partneriem jau pieteikuma iesniegšanas brīdī ir jābūt 21 gadu veciem, lai varētu uzskatīt, ka viņi ir ģimenes locekļi, kuriem ir tiesības pievienoties [apgādniekam]?

____________

1     OV L 251, 12. lpp.