Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 17. července 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgerichtshof - Rakousko) – Marjan Noorzia v. Bundesministerin für Inneres

(Věc C-338/13)1

„Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – Právo na sloučení rodiny – Směrnice 2003/86/ES – Článek 4 odst. 5 – Vnitrostátní právní úprava, která požaduje, aby osoba usilující o sloučení rodiny a její manžel nebo manželka dosáhli věku 21 let v době podání žádosti o sloučení rodiny – Konformní výklad“

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgerichtshof

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Marjan Noorzia

Žalovaná: Bundesministerin für Inneres

Výrok

Článek 4 odst. 5 směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny musí být vykládán v tom smyslu, že toto ustanovení nebrání vnitrostátní právní úpravě, podle které musí manžel nebo manželka a registrovaní partneři dosáhnout věku 21 let již v době podání žádosti, aby mohli být považováni za rodinné příslušníky, kteří mají právo se spojit s osobou usilující o sloučení rodiny.

____________

1 Úř. věst. C 233, 10.8.2013.