Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 17. júla 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof – Rakúsko) – Marjan Noorzia/Bundesministerin für Inneres

(vec C-338/13)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Právo na zlúčenie rodiny – Smernica 2003/86/ES – Článok 4 ods. 5 – Vnútroštátna právna úprava, ktorá požaduje, aby garant a jeho manželský partner dosiahli vek 21 rokov v čase podania žiadosti o zlúčenie rodiny – Konformný výklad)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Marjan Noorzia

Žalovaná: Bundesministerin für Inneres

Výrok rozsudku

Článok 4 ods. 5 smernice Rady 2003/86/ES z 22. septembra 2003 o práve na zlúčenie rodiny treba vykladať v tom zmysle, že nebráni takej vnútroštátnej právnej úprave, podľa ktorej musia manželskí a registrovaní partneri dovŕšiť vek 21 rokov už v čase podania žiadosti, aby sa mohli považovať za rodinných príslušníkov, ktorí sú oprávnení pripojiť sa ku garantovi.

____________

1 Ú. v. EÚ C 233, 10.8.2013.