Language of document : ECLI:EU:C:2014:2092

Дело C‑338/13

Marjan Noorzia

срещу

Bundesministerin für Inneres

(Преюдициално запитване,
отправено от Verwaltungsgerichtshof)

„Преюдициално запитване — Право на събиране на семейството — Директива 2003/86/ЕО — Член 4, параграф 5 — Национална правна уредба, според която се изисква кандидатът за събиране на семейството и съпругът да са навършили 21 години към датата на подаване на заявлението за събиране на семейството — Съответстващо тълкуване“

Резюме — Решение на Съда (втори състав) от 17 юли 2014 г.

Контрол по границите, убежище и имиграция — Имиграционна политика — Право на събиране на семейството — Директива 2003/86 — Национална правна уредба, според която се изисква съпругът или регистрираният партньор на кандидата за събиране на семейството да са навършили 21 години към датата на подаване на заявлението за събиране на семейството — Допустимост

(член 4, параграф 5 от Директива 2003/86 на Съвета)

Член 4, параграф 5 от Директива 2003/86 относно правото на събиране на семейството трябва да се тълкува в смисъл, че допуска съществуването на национална правна уредба, съгласно която съпрузите и регистрираните партньори трябва да са навършили 21 години към датата на подаване на заявлението, за да може да се считат за членове на семейството, които имат право на събиране на семейството.

Всъщност минималната възраст, определена от държавите членки съгласно член 4, параграф 5 от Директива 2003/86, отговаря в крайна сметка на възрастта, на която според съответната държава членка се счита, че дадено лице е достигнало достатъчна зрялост не само за да се противопостави на принудителен брак, но също така за да може доброволно да избере да се установи със съпруга си в друга държава с цел там да има с него семеен живот и да се интегрира.

Мярка, която изисква кандидатът за събиране на семейството и неговият съпруг да са навършили изискуемата минимална възраст към датата на подаване на заявлението, не препятства упражняването на правото на събиране на семейството, нито прави упражняването му прекомерно трудно.

Освен това вземането предвид на датата на подаване на заявлението за събиране на семейството с цел да се определи дали условието за минимална възраст е изпълнено съответства на принципа на равно третиране и на принципа на правна сигурност.

(вж. точки 15—17 и 19 и диспозитива)