Language of document : ECLI:EU:C:2014:2092

Věc C‑338/13

Marjan Noorzia

v.

Bundesministerin für Inneres

(žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgerichtshof)

„Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – Právo na sloučení rodiny – Směrnice 2003/86/ES – Článek 4 odst. 5 – Vnitrostátní právní úprava, která požaduje, aby osoba usilující o sloučení rodiny a její manžel nebo manželka dosáhli věku 21 let v době podání žádosti o sloučení rodiny – Konformní výklad“

Shrnutí – rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 17. července 2014

Kontroly na hranicích, azyl a přistěhovalectví – Přistěhovalecká politika – Právo na sloučení rodiny – Směrnice 2003/86 – Vnitrostátní právní úprava, která požaduje, aby manžel nebo manželka, anebo registrovaný partner osoby usilující o sloučení rodiny splnili podmínku dosažení minimálního věku 21 let v době podání žádosti o sloučení rodiny – Přípustnost

(Směrnice Rady 2003/86, čl. 4 odst. 5)

Článek 4 odst. 5 směrnice 2003/86 o právu na sloučení rodiny musí být vykládán v tom smyslu, že toto ustanovení nebrání vnitrostátní právní úpravě, podle které musí manžel nebo manželka a registrovaní partneři dosáhnout věku 21 let již v době podání žádosti, aby mohli být považováni za rodinné příslušníky, kteří mají právo se spojit s osobou usilující o sloučení rodiny.

Minimální věk stanovený členskými státy podle čl. 4 odst. 5 směrnice 2003/86 totiž v konečném výsledku odpovídá věku, kdy se má podle dotčeného členského státu za to, že určitá osoba dosáhla zralosti dostatečné nejen k tomu, aby odmítla uzavřít vynucený sňatek, ale také k tomu, aby se dobrovolně rozhodla usadit se v jiné zemi se svým manželem nebo se svou manželkou s cílem vést tam s ním či s ní rodinný život a integrovat se v této zemi.

Opatření, které vyžaduje, aby osoba usilující o sloučení rodiny a její manžel či manželka dosáhli požadovaného minimálního věku ke dni podání žádosti, nebrání výkonu práva na sloučení rodiny ani jej nadměrně neztěžuje.

Zohlednění okamžiku podání žádosti o sloučení rodiny za účelem určení, zda je splněna podmínka minimálního věku, je navíc v souladu se zásadami rovného zacházení a právní jistoty.

(viz body 15–17, 19 a výrok)