Language of document : ECLI:EU:C:2014:2092

Zaak C‑338/13

Marjan Noorzia

tegen

Bundesministerin für Inneres

(verzoek van het Verwaltungsgerichtshof om een prejudiciële beslissing)

„Prejudiciële verwijzing – Recht op gezinshereniging – Richtlijn 2003/86/EG – Artikel 4, lid 5 – Nationale regeling volgens welke de gezinshereniger en de echtgenoot op het tijdstip van indiening van het verzoek tot gezinshereniging de leeftijd van 21 jaar moeten hebben bereikt – Richtlijnconforme uitlegging”

Samenvatting – Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 17 juli 2014

Grenscontroles, asiel en immigratie – Immigratiebeleid – Recht op gezinshereniging – Richtlijn 2003/86 – Nationale regeling volgens welke de echtgenoot of de geregistreerde partner van de gezinshereniger op het tijdstip van indiening van het verzoek tot gezinshereniging de minimumleeftijd van 21 jaar moet hebben bereikt – Toelaatbaarheid

(Richtlijn 2003/86 van de Raad, art. 4, lid 5)

Artikel 4, lid 5, van richtlijn 2003/86 inzake het recht op gezinshereniging moet aldus worden uitgelegd dat het zich niet verzet tegen een nationale regeling volgens welke echtgenoten en geregistreerde partners de leeftijd van 21 jaar reeds op de datum van indiening van het verzoek moeten hebben bereikt om te kunnen worden aangemerkt als gezinsleden die recht hebben op gezinshereniging.

De door de lidstaten op grond van artikel 4, lid 5, van richtlijn 2003/86 vastgestelde minimumleeftijd stemt uiteindelijk overeen met de leeftijd waarop volgens de betrokken lidstaat een persoon wordt geacht volwassen genoeg te zijn om niet alleen een hem opgelegd huwelijk te weigeren, maar tevens ervoor te kiezen zich uit vrije wil in een ander land te vestigen bij zijn echtgenoot om aldaar met laatstgenoemde een gezinsleven te leiden en zich te integreren.

Een maatregel volgens welke de gezinshereniger en zijn echtgenoot de vereiste minimumleeftijd moeten hebben bereikt op het tijdstip van indiening van het verzoek, verhindert de uitoefening van het recht op gezinshereniging niet of maakt die uitoefening niet overdreven moeilijk.

De datum van indiening van een verzoek tot gezinshereniging als uitgangspunt nemen om te beoordelen of de voorwaarde van de minimumleeftijd is vervuld, strookt bovendien met de beginselen van gelijke behandeling en rechtszekerheid.

(cf. punten 15‑17, 19 en dictum)