Language of document : ECLI:EU:C:2014:2092

Sprawa C‑338/13

Marjan Noorzia

przeciwko

Bundesministerin für Inneres

(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym

złożony przez Verwaltungsgerichtshof)

Odesłanie prejudycjalne – Prawo do łączenia rodzin – Dyrektywa 2003/86/WE – Artykuł 4 ust. 5 – Przepis krajowy ustanawiający wymóg, by członek rodziny rozdzielonej i małżonek mieli w chwili złożenia wniosku w sprawie łączenia rodzin ukończony 21. rok życia – Wykładnia zgodna

Streszczenie – wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 17 lipca 2014 r.

Kontrole graniczne, azyl i imigracja – Polityka imigracyjna – Prawo do łączenia rodzin – Dyrektywa 2003/86 – Przepis krajowy nakładający na małżonka lub zarejestrowanego partnera członka rodziny rozdzielonej wymóg ukończonego 21. roku życia w chwili składania wniosku w sprawie łączenia rodzin – Dopuszczalność

(dyrektywa Rady 2003/86, art. 4 ust. 5)

Wykładni art. 4 ust. 5 dyrektywy 2003/86 w sprawie prawa do łączenia rodzin należy dokonywać w ten sposób, że przepis ten nie sprzeciwia się uregulowaniu krajowemu, które stanowi, że aby małżonkowie i zarejestrowani partnerzy mogli być uznani za członków rodziny uprawnionych do łączenia, muszą w chwili złożenia wniosku mieć ukończony 21. rok życia.

W istocie ustalony przez państwa członkowskie na podstawie art. 4 ust. 5 dyrektywy 2003/86 wiek minimalny odpowiada ostatecznie wiekowi, w którym, według danego państwa członkowskiego, uznaje się, że dana osoba osiągnęła wystarczającą dojrzałość nie tylko po to, by odmówić zawarcia narzuconego małżeństwa, ale również, by dobrowolnie dokonać wyboru osiedlenia się ze swym małżonkiem w innym państwie, aby prowadzić tam z nim życie rodzinne i integrować się z tym państwem.

Środek wymagający, aby członek rodziny rozdzielonej i jego małżonek ukończyli w chwili składania wniosku minimalny wiek, nie stoi na przeszkodzie korzystaniu z prawa do łączenia rodzin ani nie sprawia, że korzystanie to jest nadmiernie trudne.

Ponadto uwzględnienie daty złożenia wniosku w sprawie łączenia rodzin w celu ustalenia, czy została spełniona przesłanka minimalnego wieku, jest zgodne z zasadami równego traktowania i pewności prawa.

(por. pkt 15–17, 19; sentencja)