Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Ireland dne 11. června 2012 - Digital Rights Ireland Ltd v. Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Irsko a Attorney General

(Věc C-293/12)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

High Court of Ireland

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Digital Rights Ireland Ltd

Žalovaní: Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Irsko a Attorney General

Předběžné otázky

1.    Je omezení práv žalobkyně, pokud jde o její užívání mobilního telefonu, které vyplývá z požadavků stanovených v článcích 3, 4 a 6 směrnice 2006/24/ES, neslučitelné s čl. 5 odst. 4 SEU, neboť je nepřiměřené a zbytečné, nebo nevhodné k dosažení legitimních cílů, kterými jsou:

a)    zajištění dostupnosti některých údajů pro účely vyšetřování, odhalování a stíhání závažných trestných činů?

a/nebo

b)    zajištění řádného fungování vnitřního trhu Evropské unie?

2.    Konkrétně:

(i)    je směrnice 2006/24/ES slučitelná s právem občanů svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států stanoveným v článku 21 SFEU?

(ii)    je směrnice 2006/24/ES slučitelná s právem na soukromí stanoveným v článku 7 Listiny a v článku 8 EÚLP?

(iii)    je směrnice 2006/24/ES slučitelná s právem na ochranu osobních údajů stanoveným v článku 8 Listiny?

(iv)    je směrnice 2006/24/ES slučitelná s právem na svobodu projevu stanoveným v článku 11 Listiny a v článku 10 EÚLP?

(v)    je směrnice 2006/24/ES slučitelná s právem na řádnou správu stanoveným v článku 41 Listiny?

3.    Do jaké míry Smlouvy - a zejména zásada loajální spolupráce zakotvená v čl. 4 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii - stanoví povinnost, aby vnitrostátní soud zkoumal a posuzoval slučitelnost vnitrostátních opatření, kterými se provádí směrnice 2006/24/ES, s ochranou poskytovanou Listinou základních práv, včetně jejího článku 7 (jak stanoví článek 8 EÚLP)?

____________

1 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES ze dne 15. března 2006 o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí a o změně směrnice 2002/58/ES (Úř. věst. L 105, s. 54).