Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af High Court of Ireland (Irland) den 11. juni 2012 - Digital Rights Ireland Ltd mod Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Ireland og Attorney General

(Sag C-293/12)

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

High Court of Ireland

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Digital Rights Ireland Ltd

Sagsøgte: Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Ireland og Attorney General

Præjudicielle spørgsmål

Er begrænsningen af sagsøgerens rettigheder hvad angår dets brug af mobiltelefoni, der fremgår af kravene i artikel 3, 4 og 6 i direktiv 2006/24/EF , uforenelig med artikel 5, stk. 4, TEU, for så vidt som den er uforholdsmæssig og unødvendig eller uhensigtsmæssig i forhold til at opfylde de lovlige mål at:

(a)    sikre, at der er adgang til visse data i forbindelse med efterforskning, afsløring og retsforfølgning af grov kriminalitet?

og/eller

(b)    sikre den rette funktion af Den Europæiske Unions indre marked?

Navnlig spørges, om

(i)    direktiv 2006/24/EF er foreneligt med borgeres ret til at færdes og opholde sig frit inden for medlemsstaternes område, således som fastsat i artikel 21 TEUF?

(ii)    direktiv 2006/24/EF er foreneligt med retten til privatliv, der er fastsat i chartrets artikel 7 og EMRK's artikel 8?

(iii)    direktiv 2006/24/EF er foreneligt med retten til beskyttelse af personlige oplysninger, således som fastsat i chartrets artikel 8?

(iv)    direktiv 2006/24/EF er foreneligt med ytringsfriheden, således som fastsat i chartrets artikel 11 og EMRK's artikel 10?

(v)    direktiv 2006/24/EF er foreneligt med retten til god forvaltning, således som opstillet i chartrets artikel 41?

I hvilket omfang kræver traktaterne - navnlig princippet om loyalt samarbejde, der er opstillet i artikel 4, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union - at en national ret skal undersøge og bedømme, om de nationale foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 2006/24/EF er forenelige med den beskyttelse, der ydes med chartret om grundlæggende rettigheder, herunder dettes artikel 7 (således som oplyst ved EMRK's artikel 8)?

____________

1 - Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/24/EF af 15.3.2006 om lagring af data genereret eller behandlet i forbindelse med tilvejebringelse af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester eller elektroniske kommunikationsnet og om ændring af direktiv 2002/58/EF (EUT L 105, s. 54).