Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court of Ireland (Iirimaa) 11. juunil 2012 - Digital Rights Ireland Ltd versus Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Commissioner of the Garda Síochána, Iirimaa ja Attorney General

(kohtuasi C-293/12)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

High Court of Ireland

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Digital Rights Ireland Ltd

Kostjad: Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Commissioner of the Garda Síochána, Iirimaa ja Attorney General

Eelotsuse küsimused

1.    Kas hageja õiguste piiramine seoses mobiiltelefoniside kasutamisega, tulenevalt direktiivi 2006/24/EÜ artiklites 3, 4 ja 6 sätestatud nõuetest, on vastuolus ELL artikli 5 lõikega 4, kuna see on ebaproportsionaalne ja ebavajalik või ebasobiv selleks, et saavutada järgimisi õiguspäraseid eesmärke:

a)    tagada, et teatavad andmed oleksid kättesaadavad raskete kuritegude uurimiseks, avastamiseks ja kohtus menetlemiseks,

ja/või

b)    tagada Euroopa Liidu siseturu nõuetekohane toimimine?

2.    Konkreetselt,

(i)    Kas direktiiv 2006/24/EÜ on kooskõlas kodanike õigusega vabalt liikuda ja elada liikmesriikide territooriumil, mis on sätestatud ELTL artiklis 21?

(ii)    Kas direktiiv 2006/24/EÜ on kooskõlas põhiõiguste harta artiklis 7 ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (edaspidi "EIÕK") artiklis 8 sätestatud õigusega eraelu puutumatusele?

(iii)    Kas direktiiv 2006/24/EÜ on kooskõlas põhiõiguste harta artiklis 8 sätestatud õigusega isikuandmete kaitsele?

(iv)    Kas direktiiv 2006/24/EÜ on kooskõlas põhiõiguste harta artiklis 11 ja EIÕK artiklis 10 sätestatud õigusega sõnavabadusele?

(v)    Kas direktiiv 2006/24/EÜ on kooskõlas põhiõiguste harta artiklis 41 sätestatud õigusega heale haldusele?

3.    Millises ulatuses aluslepingud - ja täpsemalt Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõikes 3 sätestatud lojaalse koostöö põhimõte - nõuavad, et siseriiklik kohus uuriks ja hindaks seda, kas direktiivi 2006/24/EÜ siseriiklikud rakendusmeetmed on kooskõlas põhiõiguste hartas, sealhulgas selle artiklis 7 (mis lähtub EIÕK artiklist 8), tagatud kaitsega?

____________

1 - Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta direktiiv 2006/24/EÜ, mis käsitleb üldkasutatavate elektrooniliste sideteenuste või üldkasutatavate sidevõrkude pakkujate tegevusega kaasnevate või nende töödeldud andmete säilitamist ja millega muudetakse direktiivi 2002/58/EÜ (ELT L 105, lk 54).