Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Ireland (Irland) den 11 juni 2012 - Digital Rights Ireland Ltd mot Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Commissioner of the Garda Síochána, Irland och Attorney General

(Mål C-293/12)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

High Court of Ireland

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Digital Rights Ireland Ltd

Motparter: Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Commissioner of the Garda Síochána, Irland och Attorney General

Tolkningsfrågor

Är begränsningen av klagandens rättigheter avseende dennes användning av mobiltelefoni, som följer av kraven i artiklarna 3, 4 och 6 i direktiv 2006/24/EG, oförenlig med artikel 5.4 FEU på så sätt att den är oproportionerlig och onödig eller olämplig för att uppnå de berättigade målen att

säkerställa att vissa uppgifter är tillgängliga för utredning, avslöjande och åtal av allvarliga brott?

och/eller

säkerställa en väl fungerande inre marknad i Europeiska unionen?

I synnerhet,

är direktiv 2006/24/EG förenligt med medborgares rätt enligt artikel 21 FEUF att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier?

är direktiv 2006/24/EG förenligt med rätten till respekt för privatlivet enligt artikel 7 i rättighetsstadgan och artikel 8 i Europakonventionen?

är direktiv 2006/24/EG förenligt med rätten till skydd av personuppgifter enligt artikel 8 i rättighetsstadgan?

är direktiv 2006/24/EG förenligt med rätten till yttrandefrihet enligt artikel 11 i rättighetsstadgan och artikel 10 i Europakonventionen?

är direktiv 2006/24/EG förenligt med rätten till god förvaltning enligt artikel 41 i rättighetsstadgan?

I vilken utsträckning kräver fördragen - och i synnerhet principen om lojalt samarbete enligt artikel 4.3 i fördraget om Europeiska unionen - att en nationell domstol prövar och bedömer förenligheten av nationella åtgärder för införlivande av direktiv 2006/24/EG med skydden enligt stadgan om de grundläggande rättigheterna, inbegripet artikel 7 i denna (sådan den uttrycks i artikel 8 i Europakonventionen)?

____________

1 - Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och om ändring av direktiv 2002/58/EG (EUT L 105, s. 54).