Language of document :

Domstolens dom (stora avdelningen) av den 8 april 2014 (begäran om förhandsavgörande från High Court of Ireland, Verfassungsgerichtshof – Irland, Österrike)– Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12), Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger, Christof Tschohl m.fl. (C-594/12) / Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Ireland och the Attorney General

(Förenade målen C-293/12 och C-594/12)(1 )

(Elektronisk kommunikation – Direktiv 2006/24/EG – Allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät – Lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av sådana tjänster – Giltighet – Artiklarna 7, 8 och 11 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna)

Rättegångsspråk: engelska och tyska

Hänskjutande domstol

High Court of Ireland, Verfassungsgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12), Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger, Christof Tschohl m.fl. (C-594/12)

Motparter: Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Ireland och the Attorney General

Ytterligare deltagare i rättegången: Irish Human Rights Commission

Saken

(Mål C-293/12)

Begäran om förhandsavgörande – High Court of Ireland – Tolkning av artiklarna 3, 4 och 6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och om ändring av direktiv 2002/58/EG (EUT L 105, s. 54) – Begränsning av klagandens rättigheter avseende mobiltelefoni – Förenlighet med artiklarna 5.4 och 21 FEUF – Förenlighet med artiklarna 7, 8, 10 och 41 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna

(Mål C-594/12)

Begäran om förhandsavgörande – Verfassungsgerichtshof – Giltigheten av artiklarna 3–9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och om ändring av direktiv 2002/58/EG (EUT L 105, s. 54) med hänsyn till artiklarna 7, 8 och 11 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna – Tolkningen av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och bland annat artiklarna 7, 8, 52 och 53 i denna, av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, s. 31) och av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, s. 1) – Talan angående prövning av huruvida vissa bestämmelser i den federala lagen om telekommunikation, genom vilken Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät införlivades, är förenliga med grundlagen

Domslut

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och om ändring av direktiv 2002/58/EG är ogiltigt.

____________

(1 ) EUT C 258, 25.8.2012

EUT C 79, 16.3.2013