Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Förvaltningsrätten i Linköping (Швеция) на 6 декември 2012 г. - Ålands Vindkraft AB/Energimyndigheten

(Дело C-573/12)

Език на производството: шведски

Запитваща юрисдикция

Förvaltningsrätten i Linköping

Страни в главното производство

Жалбоподател: Ålands Vindkraft AB

Ответник: Energimyndigheten

Преюдициални въпроси

Шведската система за сертифициране на електроенергията е национална схема за подпомагане, която изисква доставчиците на електроенергия и определени потребители на електроенергия в държавата членка да купят сертификат за електроенергия, съответстващ на определен дял от техните продажби или потребление, без да е налице изрично изискване и да купят електроенергия от същия източник. Сертификатът за електроенергия се издава от шведската държава и доказва, че е произведена възобновяема електроенергия в определен размер. Производителите на електроенергия, получена от възобновяеми източници, си набавят чрез продажбата на сертификата за електроенергия допълнителен приход към дохода от произведената от тях електроенергия. Член [2, буква к)] и член 3, параграф 3 от Директива 2009/28/ЕО на Eвропейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО следва ли да се тълкуват в смисъл, че позволяват на държава членка да прилага национална схема за подпомагане като горепосочената, в която могат да участват само производители, разположени на територията на тази страна, и в резултат на която тези производители имат икономическо предимство пред производители, на които не може да бъде предоставен сертификат за електроенергия?

Може ли с оглед на член 34 [ДФЕС] система като описаната в първия въпрос да представлява количествено ограничение на вноса или мярка, имаща равностоен ефект?

При утвърдителен отговор на втория въпрос, може ли такава система при все това да бъде съвместима с член 34 [ДФЕС] предвид целта ѝ да насърчава производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници?

Релевантен ли е за преценката на горните въпроси фактът, че ограничаването на схемата за подпомагане само за националните производители не е изрично предвидено в националния закон?

____________

1 - ОВ L 140, стр. 16.