Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Förvaltningsrätten i Linköping (Švédsko) dne 6. prosince 2012 - Ålands Vindkraft AB v. Energimyndigheten

(Věc C-573/12)

Jednací jazyk: švédština

Předkládající soud

Förvaltningsrätten i Linköping

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Ålands Vindkraft AB

Žalovaný: Energimyndigheten

Předběžné otázky

Švédský systému certifikátů elektřiny je národní režim podpory, který dodavatelům elektřiny a určitým spotřebitelům elektřiny v tomto členském státě ukládá povinnost nákupu certifikátů elektřiny, odpovídajících určitému podílu jejich prodeje nebo spotřeby, aniž by specificky vyžadoval rovněž koupi elektřiny pocházející z téhož zdroje. Certifikáty elektřiny jsou vydávány švédským státem a prokazují, že bylo vyrobeno určité množství obnovitelné elektřiny. Výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů získávají prostřednictvím prodeje certifikátů elektřiny dodatečný příjem k příjmu z výroby elektřiny. Je třeba čl. 2 písm. k) a čl. 3 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES vykládat tak, že umožňují členskému státu uplatňovat výše popsaný režim podpory, jehož se mohou účastnit pouze výrobci nacházející se na území tohoto státu a jehož důsledkem je to, že tito výrobci jsou hospodářsky zvýhodněni oproti výrobcům, jimž nelze certifikáty elektřiny vydat?

Lze takový systém, jaký je popsaný v otázce 1, považovat ve světle článku 34 [SFEU] za množstevní omezení dovozu nebo opatření s rovnocenným účinkem?

V případě kladné odpovědi na otázku 2, může být takový systém slučitelný s článkem 34 [SFEU] s ohledem na cíl podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie?

Jaký vliv na posouzení výše uvedených otázek má skutečnost, že omezení režimu podpory pouze na domácí výrobce není výslovně stanoveno vnitrostátním právem?

____________

1 - Úř. věst. L 140, s. 16.