Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 6. decembrī iesniedza Förvaltningsrätten i Linköping (Zviedrija) - Ålands Vindkraft AB/Energimyndigheten

(lieta C-573/12)

Tiesvedības valoda - zviedru

Iesniedzējtiesa

Förvaltningsrätten i Linköping

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Ålands Vindkraft AB

Atbildētājs: Energimyndigheten

Prejudiciālie jautājumi

Zviedrijas elektroenerģijas sertifikātu sistēma ir valsts atbalsta shēma, kuras ietvaros elektroenerģijas piegādātājiem un atsevišķiem elektroenerģijas patērētājiem šajā dalībvalstī ir jāiegādājas elektroenerģijas sertifikāts, kurš atbilst noteiktai to pārdošanas vai patēriņa daļai, nepastāvot īpašai prasībai, ka elektroenerģija ir jāiegādājas no tā paša avota. Elektroenerģijas sertifikātu izsniedz Zviedrijas valsts, un tas ir kā pierādījums tam, ka ir saražots noteikts daudzums atjaunojamās elektroenerģijas. No atjaunojamiem avotiem iegūtas elektroenerģijas ražotāji, pārdodot elektroenerģijas sertifikātu, saņem papildu ieņēmumus kā papildpeļņu no elektroenerģijas ražošanas. Vai [2. panta k) punkts] un 3. panta 3. punkts Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvā 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK, ir jāinterpretē tādējādi, ka ar tiem tiek atļauts dalībvalstij piemērot tādu valsts atbalsta shēmu kā iepriekš minētā, kurā var piedalīties tikai tie ražotāji, kuri atrodas attiecīgās valsts teritorijā, un kuras rezultātā tieši šiem ražotājiem ir ekonomiskas priekšrocības, salīdzinot ar ražotājiem, kuriem nevar izsniegt elektroenerģijas sertifikātu?

Vai tāda sistēma kā 1. jautājumā aprakstītā - no [LESD] 34. panta viedokļa - var tikt uzskatīta par sistēmu, kas rada kvantitatīvus importa ierobežojumus. vai par pasākumu ar līdzvērtīgu iedarbību?

Ja atbilde uz 2. jautājumu ir apstiprinoša, vai šāda sistēma var būt saderīga ar [LESD] 34. pantu, ja tās mērķis ir veicināt elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem enerģijas avotiem?

Kā atbildi uz iepriekšminētajiem jautājumiem ietekmē tas, ka atbalsta shēmas ierobežojums to attiecināt tikai uz iekšzemes ražotājiem, nav skaidri noteikts valsts tiesību aktos?

____________

1 - OV L 140, 16. lpp.