Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Förvaltningsrätten i Linköping (Sverige) den 06/12/2012 - Ålands Vindkraft AB / Energimyndigheten

(Mål C-573/12)

Rättegångsspråk: svenska

Hänskjutande domstol

Förvaltningsrätten i Linköping

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Ålands Vindkraft AB

Svarande: Energimyndigheten

Tolkningsfrågor

Det svenska elcertifikatsystemet är ett nationellt stödsystem som förpliktigar elleverantörer och vissa elanvändare i medlemsstaten att köpa elcertifikat, motsvarande en viss andel av deras försäljning respektive användning, utan uttalat krav på att även köpa el från samma källa. Elcertifikat delas ut av den svenska staten och är ett bevis på att en viss mängd förnybar el har producerats. Producenterna av el utvunnen av förnybara energikällor får genom försäljning av elcertifikaten en extra intäkt som en ytterligare inkomst för sin produktion av el. Ska artikel 2.k) och artikel 3.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG tolkas så att de tillåter en medlemsstat att tillämpa ett nationellt stödsystem enligt ovan, i vilket endast kan ingå producenter som är geografiskt belägna inom landets territorium, och som har till följd att dessa producenter gynnas ekonomiskt i förhållande till de producenter som inte kan tilldelas elcertifikat?

Kan ett sådant system som beskrivits i fråga 1 - i ljuset av artikel 34 EUF-fördraget - anses utgöra en kvantitativ importrestriktion eller en åtgärd med motsvarande verkan?

Om fråga 2 besvaras jakande; kan ett sådant system vara förenligt med artikel 34 EUF-fördraget med hänsyn till syftet att främja produktion av el från förnybara energikällor?

Hur påverkas bedömningen av ovanstående frågor av att begränsningen av stödsystemet till att endast omfatta nationella producenter inte är uttryckligen reglerad i nationell lag?

____________

1 - EUT L 140, s. 16