Language of document :

Жалба, подадена на 4 януари 2017 г. от Чешка република срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 20 октомври 2016 г. по дело T-141/15, Чешка република/Комисия

(Дело C-4/17 P)

Език на производството: чешки

Страни

Жалбоподател: Чешка република (представители: M. Smolek, J. Vláčil и J. Pavliš)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Относно:

Жалба срещу решението на Общия съд на Европейския съюз от 20 октомври 2016 г. по дело T-141/15 Чешка република/Комисия (наричано по-нататък „обжалваното съдебно решение“), по което Чешката република иска отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/103 1 на Комисията от 16 януари 2015 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (нотифицирано с документ C(2015) 53) (наричано по-нататък „оспореното решение“), доколкото с него се изключват разходите в общ размер на 2 123 199.04 EUR, направени от Чешката република в периода 2010 г.—2012 г.

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда:

да отмени обжалваното съдебно решение,

да отмени оспореното решение, доколкото в него се изключва разходите в общ размер на 2 123 199.04 EUR, направени от Чешката република, и

да осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на касационната си жалба жалбоподателят изтъква три основания.

Първото основание за обжалване е нарушение на член 11 от Регламент (EО) № 479/2008 2 на Съвета от 29 април 2008 г. относно общата организация на пазара на вино (наричан по-нататък „Регламент № 479/2008“), като се твърди, че Общият съд е допуснал грешка в правото, като е приел, че член 11 oт този регламент не обхваща мерките за защита на лозовите насаждения срещу вреди, причинени от животни и/или птици.

Второто основание за обжалване е нарушение на член 5, параграф 2 oт Регламент № 479/2008 и принципите на правна сигурност и на оправданите правни очаквания. Твърди се, че в обжалваното съдебно решение Общият съд е допуснал грешка в правото, като е приел, че Европейската комисия може да обяви някои мерки за напълно изключени от възможността за финансиране от Европейския съюз и на това основание да изключи финансирането на всички направени във връзка с тези мерки разходи, въпреки, че самата Европейска комисия е разгледала допустимостта на тези мерки при преценката на проекта на програмата за подпомагане и не е направила никакви възражения.

Третото основание за обжалване е нарушение на член 41 oт Харта на основните права на Европейския съюз във връзка с член 31 oт Регламент (EО) № 1290/2005 3 на Съвета oт 21 юни 2005 г. относно финансиране на Общата селскостопанска политика, и доколкото е уместно с член 52 oт Регламент (EС) № 1306/2013 4 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и с членове 11 и 16 oт Регламент (EО) № 885/2006 5 на Комисията от 21 юни 2006 година относно реда и начина на прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение на акредитирането на агенциите платци и други стопански субекти, както и по отношение на клиринга на счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР. Твърди се, че Общият съд е допуснал грешка в правото в обжалваното съдебно решение, като е приел, че Европейската комисия може да изключи от финансиране от Европейския съюз разходите, отнасящи се за период, в който Чешката република е била възпрепятствана да изрази виждането си в процедурата за финансови корекции във връзка със селското стопанство.

____________

1 ОВ L 16, 2015 г., стр. 33.

2 ОВ L 148, 2008 г., стр. 1.

3 ОВ L 209, 2005 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 14, том 1, стр. 193.

4 ОВ L 347, 2013 г., стр. 549.

5 ОВ L 171, 2006 г., стр. 90; Специално издание на български език, 2007 г., глава 14, том 2, стр. 37.