Language of document :

Žalba koju je 4. siječnja 2017. podnijela Češka Republika protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 20. listopada 2016. u predmetu T-141/15, Češka Republika protiv Komisije

(predmet C-4/17 P)

Jezik postupka: češki

Stranke

Žalitelj: Češka Republika (zastupnici: M. Smolek, J. Vláčil i J. Pavliš, agenti)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

U vezi sa:

Žalbom protiv presude Općeg suda Europske unije od 20. listopada 2016. u predmetu T-141/15 Češka Republika protiv Komisije (u daljnjem tekstu: pobijana presuda) u kojem je Češka Republika tražila poništenje Provedbene odluke Komisije (EU) 2015/1031 od 16. siječnja 2015. o isključenju iz financiranja Europske unije određenih izdataka nastalih za države članice u okviru Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 53), u mjeri u kojoj su njome isključeni izdaci koji su nastali za Češku Republiku u razdoblju od 2010. do 2012. u ukupnom iznosu od 2 123 199,04 EUR.

Zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine pobijanu presudu,

poništi pobijanu odluku u mjeri u kojoj njome isključeni izdaci u ukupnom iznosu od 2 123 199,04 EUR koji su nastali za Češku Republiku, i

naloži Europskoj komisiji snošenje troškova postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog svojoj žalbi u kasacijskom postupku, žalitelj ističe tri žalbena razloga.

Prvi žalbeni razlog temelji se na povredi članka 11. Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/20082 od 29. travnja 2008. o zajedničkoj organizaciji tržišta vina (u daljnjem tekstu: Uredba br. 479/2008), u mjeri u kojoj je Opći sud navodno počinio pogrešku koja se tiče prava jer je zaključio da članak 11. te uredbe ne obuhvaća mjere za zaštitu trsova vinove loze od štete koju prouzroče životinje i/ili ptice.

Drugi žalbeni razlog temelji se na povredi članka 5. stavka 2. Uredbe br. 479/2008 i načela pravne sigurnosti te legitimnih očekivanja. Opći je sud u pobijanoj presudi navodno počinio pogrešku koja se tiče prava jer je utvrdio da Europska komisija određene mjere može proglasiti u cijelosti neprihvatljivima za financiranje Europske unije i na tim temeljima od financiranja isključiti sve izdatke nastale u vezi s tim mjerama, unatoč činjenici da je sama Europska komisija ispitala prihvatljivost tih mjera prilikom ispitivanja prijedloga programa potpora i da nije istaknula nikakve prigovore.

Treći žalbeni razlog temelji se na povredi članka 41. Povelje Europske unije o temeljnim pravima u vezi s člankom 31. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1290/20053 od 21. lipnja 2005. o financiranju zajedničke poljoprivredne politike, odnosno s člankom 52. Uredbe (EU) br. 1306/20134 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i s člancima 11. i 16. Uredbe Komisije (EZ) br. 885/20065 od 21. lipnja 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1290/2005 u pogledu akreditacije agencija za plaćanja i drugih tijela te poravnanja računa EFJP-a i EPFRR-a. Opći sud navodno je počinio pogrešku koja se tiče prava u pobijanoj presudi jer je zaključio da je Europska komisija mogla isključiti iz financiranja Europske unije izdatke koji se odnose na razdoblje u pogledu kojeg je Češka Republika bila lišena mogućnosti iznošenja svojeg stajališta prema postupku propisanom za financijske ispravke u vezi s poljoprivredom.

____________

1 SL 2015., L 16, str. 33.

2 SL 2008., L 148, str. 1.

3 SL 2005., L 209, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 14., svezak 1., str. 44.)

4 SL 2013., L 347, str. 549.

5 SL 2006., L 171, str. 90. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 14., svezak 2., str. 88.)